Szkody na cmentarzu - nowe regulacje prawne

Wprowadzenie nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z czerwca 2023 roku określa, że to właściciel cmentarza ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wspomnianym terenie. Zmiana ta jest odpowiedzią na potrzebę większej ochrony miejsc pamięci i ma na celu zwiększenie odpowiedzialności zarządców cmentarzy.

Według ekspertów może to prowadzić do zwiększenia liczby spraw o odszkodowania za uszkodzone nagrobki oraz szkody spowodowane przez zaniedbany pomnik.

Reklama

Odpowiedzialność za zniszczenie nagrobka - do kogo należy?

Odpowiedzialność za zniszczenie nagrobka na cmentarzu może zależeć od wielu czynników. Wiele zależy od okoliczności, które doprowadziły do uszkodzenia.

Czasami może to być rezultat działalności człowieka - np. niedostatecznej konserwacji grobu lub nieprawidłowego umocowania nagrobka. Odpowiedzialność za naprawę nagrobków spoczywa więc na tych, którzy spowodowali szkodę.

Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego, za szkody spowodowane przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części, osobą odpowiedzialną jest właściwy posiadacz budowli. W praktyce oznacza to, że za stan techniczny nagrobka odpowiada jego właściciel.

Z kolei w przypadku wadliwego wytworzenia lub montażu nagrobka odpowiedzialność może spoczywać na kamieniarzu.

Gdy zniszczenie wynika ztrzęsienia ziemi, burzy czy innych klęsk, sytuacja staje się bardziej skomplikowana, a określenie odpowiedzialności może być utrudnione. W przypadku cmentarzy komunalnych kwestia ta często spada na wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta, natomiast dla cmentarzy wyznaniowych - na odpowiednie związki wyznaniowe.

Odszkodowanie za zniszczenie nagrobka

Proces ubiegania się o odszkodowanie zazwyczaj rozpoczyna się od ustalenia sprawcy i zgłoszenia szkody majątkowej do odpowiedniego podmiotu.

Należy bowiem zgromadzić wymagane dowody, takie jak zdjęcia czy oświadczenia świadków. Zabezpieczenie na przyszłość może również obejmować ubezpieczenie nagrobka, które oferują niektóre firmy ubezpieczeniowe.

Możliwe jest ubezpieczenie nagrobka w ramach polisy OC w życiu prywatnym lub jako rozszerzenie zakresu polisy na mieszkanie, które może pokryć koszty związane z uszkodzeniami nagrobka spowodowanymi różnymi zdarzeniami, w tym działaniami osób trzecich lub zjawiskami atmosferycznymi.