Janosikowe − jest to podatek (wpłata) odprowadzany przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie (Dz.U. nr 203 poz. 1966)).

Wysokość janosikowego obliczana jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego.

Janosikowe zasila rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna.

Zobacz też: