Wartość jednostek uczestnictwa jest określana poprzez podział wartości aktywów całego funduszu przez liczbę zarejestrowanych jednostek uczestnictwa. Wartość jednostki może się zmieniać w każdym dniu roboczym, w zależności od zmiany wartości papierów wartościowych w które lokowane są aktywa funduszu.

Zobacz też: