Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są np.:

Ułomna osoba prawna może pozywać i być pozywaną. Może również na mocy swojego działania nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Członkowie takiego podmiotu co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną.

Obecnie termin "ułomna osoba prawna" coraz częściej zastępowany jest sformułowaniem "jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej".

Zobacz też: