GUS działa w oparciu o ustawę o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych.

Na czele Głównego Urzędu Statystycznego stoi Prezes, któremu podlega 16 urzędów statystycznych znajdujących się w miastach wojewódzkich. Prezes GUS wybierany jest na 5-letnią kadencję i sprawuje tę funkcję w randze ministra podlegającego Prezesowi Rady Ministrów. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego.

Prezes GUS prowadzi centralne rejestry takie jak np:

  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).