Masą upadłościową mogą być poszczególne składniki przedsiębiorstwa takie jak ruchomości bądź nieruchomości. Ponadto do masy upadłości należą także wierzytelności od dłużników upadłego oraz inne prawa majątkowe.

Do masy upadłości nie zalicza się z mocy ustawy:

  • mienia wyłączonego spod egzekucji w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego;
  • wynagrodzenia za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  • kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;
  • mienia przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, oznaczonego przez sędziego-komisarza;

Z masy upadłości mogą być wyłączone także inne składniki majątku upadłego. Takie wyłączenie dokonywane jest na mocy uchwały zgromadzenia wierzycieli.

Skład masy upadłości ustala syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca na podstawie wpisów w księgach upadłego i dokumentów bezspornych, dokonując spisu inwentarza.

Zobacz też: