Stopa zastąpienia zależna jest od dwóch czynników: od stopy obciążenia systemu emerytalnego i wysokość składki płaconej przez pracujących.

Zobacz też: