W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

31 zadań, w tym 25 zamkniętych

Opublikowany w poniedziałek przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz zawierał 31 zadań, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, albo wskazuje, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe lub fałszywe. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Część zadań było zadaniami złożonymi.

Reklama

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i logarytmach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Zadania dotyczące ciągów liczbowych

Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych w okręgu. Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu objętości i pola powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 180 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów: za każde zadanie, zależnie od stopnia trudności, od 1 do 4 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka