Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

Nikt nie będzie zdawać dodatkowych egzaminów z języka włoskiego, litewskiego, kaszubskiego i łemkowskiego

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Reklama

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w sesji dodatkowej do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym ma przystąpić 327 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 172 osoby. Do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym ma przystąpić 474 osoby, a na poziomie rozszerzonym – 204 osoby.

Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego (najczęściej zdawanego na maturze języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym ma przystąpić – 311 osób, na poziomie rozszerzonym – 344, a na dwujęzycznym – 16 osób. Pisemny egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 10 abiturientów, na poziomie rozszerzonym – 14. Pisemny egzamin z rosyjskiego na poziomie podstawowym ma zdawać 7 abiturientów, na rozszerzonym – 17; z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym – 5; z francuskiego na poziomie podstawowym - 1, na poziomie rozszerzonym - 6.

Maturę z biologii w sesji dodatkowej ma zdawać 207 abiturientów, z chemii – 211, z fizyki – 54, z filozofii – 6, z geografii – 113, informatyki – 31, historii – 54, historii sztuki – 13, historii muzyki - 2, z wiedzy o społeczeństwie – 50 osób. Zdawanie egzaminu z języka łacińskiego i kultury zadeklarowała 1 osoba, z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym - jedna osoba, z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym - 2 osoby.

W tym roku w sesji dodatkowej nikt nie będzie zdawać egzaminów maturalnych: z języka włoskiego, języka litewskiego, języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego. Nikt nie zadeklarował też zdawania egzaminów z języka białoruskiego, ukraińskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym, a także zdawania egzaminów z języków niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.

1 czerwca rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym

Dodatkowa maturalna sesja egzaminów pisemnych potrwa do 19 czerwca. Egzaminy – tak jak w sesji głównej – przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00).

W pierwszym dniu – 1 czerwca, w czwartek – rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym dniu nie będzie egzaminu po południu. 2 czerwca, w piątek, rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym. 5 czerwca, w poniedziałek, rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, a po południu z filozofii, historii muzyki oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Na ten dzień zaplanowany były także egzamin z języka włoskiego i z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

6 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z biologii, po południu - egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 7 czerwca, w środę rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Następnie nastąpi kilkudniowa przerwa w sesji związku ze Świętem Bożego Ciała.

12 czerwca, w poniedziałek, rano będzie egzamin z chemii, po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. 13 czerwca, we wtorek, rano będzie egzamin z historii, a po południu - egzamin z historii sztuki. 14 czerwca, w środę, rano będzie egzamin z geografii, a po południu - egzaminy z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. 15 czerwca, w czwartek, rano będzie egzamin z fizyki, a po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

16 czerwca, w piątek, rano będzie egzamin z informatyki, a po południu - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Na ten dzień zaplanowane były też egzaminy z języków kaszubskiego i łemkowskiego. 19 czerwca, w poniedziałek, po południu będą egzaminy z języka białoruskiego i języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym. Na rano zaplanowane były egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, ukraiński) na poziomie podstawowym, a po południu z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym i dwa lata temu – egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne (ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym).

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 7 lipca

Sesja dodatkowych egzaminów ustnych została zaplanowana na 5-7 czerwca. Terminy egzaminów ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 7 lipca.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka