Ósmoklasiści sprawdzają wiedzę z matematyki

Dziś o godz. 9:00 wystartuje drugi z trzech egzaminów ósmoklasisty, czyli test z matematyki. Uczniowie będą pracować dokładnie przez 100 minut. Wczorajszy test z języka polskiego był dłuższy o 20 minut. Jeszcze krócej potrwa jutrzejszy egzamin z języka obcego nowożytnego. Na rozwiązanie kompletu zadań przewidziano 90 minut.

Jak podaje CKE, w tegorocznych egzaminach na zakończenie szkoły podstawowej weźmie udział ponad 214 500 uczniów. Testy będą również zdawać uczniowie ukraińscy z ponad 3 400 szkół. Przystąpienie do każdego z trzech egzaminów jest obowiązkowe. Wynik – podawany w formie procentowej i na skali centylowej – posłuży głównie w procesach rekrutacji do szkół średnich.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki: wymagania ogólne, szczegółowe, punktacja

W tym roku uczniowie ponownie mogą liczyć na zestaw ułatwień, czyli testy przygotowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych (określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15 lipca 2022 r.). Tegoroczne arkusze egzaminacyjne – w porównaniu z arkuszami opartymi o pełną wersję podstawy programowej – zawierają zmniejszoną liczbę zadań otwartych. Wśród kluczowych umiejętności, jakimi musi wykazać się na egzaminie matematycznym ósmoklasista wskazano sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji oraz wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. Uczniowie muszą również wykazać się umiejętnością "rozumowania i argumentacji". W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych wydzielono 22 kategorie zagadnień. Uczniowie muszą m.in. wykazać się umiejętnością rozwiązywania działań na:

 • liczbach naturalnych,
 • ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • potęgach o podstawach wymiernych,
 • pierwiastkach,
 • wyrażeniach algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi,
 • procentach,
 • równaniach z jedną niewiadomą.

W teście mogą pojawić się również zadania związane z proporcjonalnością prostą, kątami, wielokątami i figurami geometrycznymi na płaszczyźnie, rachunkiem prawdopodobieństwa i elementami statystyki opisowej. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów – w tym 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte. Jak podaje CKE, podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki zostanie wykorzystanych 59 różnych arkuszy – w tym wersje testów w języku polskim, litewskim i ukraińskim.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty 2024?

Wytyczne odnośnie dozwolonych przyborów i pomocy naukowych są dość restrykcyjne. Uczeń może wnieść na salę długopis lub pióro z czarnym atramentem (tuszem) oraz dokument potwierdzający tożsamość. Na egzamin z matematyki można także wnieść linijkę. Zabronione jest wnoszenie na salę jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy dodatkowe terminy egzaminów ósmoklasisty 2024?

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym przewidziano na:

 • 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski,
 • 11 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 – matematyka,
 • 12 czerwca (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

CKE przypomina, że do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym jest upoważniony uczeń:

 • który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn zdrowotnych lub losowych,
 • który przerwał (lub któremu przerwano) egzamin w terminie głównym, także z przyczyn zdrowotnych lub losowych,
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu w terminie głównym.