"Budowa ośrodków naukowych to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizowane poprzez zwiększenie dostępu do zasobów nauki. Celem programu jest także wsparcie rozwoju kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych" – czytamy w komunikacie przekazanym PAP.

Jego autorzy poinformowali, że maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł, a program będzie realizowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Reklama

Dodali, że program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i do związków jednostek samorządu terytorialnego, a dofinansowanie udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

"Program będzie realizowany w latach 2021-2024. Nabór wniosków będzie prowadzony na podstawie ogłoszeń o naborze, publikowanych na stronach internetowych ministra edukacji i nauki" – wyjaśnili autorzy.

Zaznaczyli, że komisję do spraw oceny wniosków złożonych w ramach programu powoła minister edukacji i nauki.

"Wnioskodawcy projektów, których wnioski zostały zakwalifikowani do finansowania w ramach programu, uzyskają od BGK promesę udzielenia dofinansowania z programu. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 5 mln zł" – napisali.

Uchwała wejdzie w życie w dniu jej podjęcia.