Wstępne wnioski zostały rozdzielone na siedem grup, zgodnie z głównymi tematami siedmiu najważniejszych tzw. paneli wysokiego szczebla.

Jak przekazał Szubert, konkluzje pierwszej grupy stwierdzają, że pandemia globalnie przyspieszyła cyfryzację i wzmocniła rolę internetu, konieczne są inwestycje w infrastrukturę, by udźwignęła zwiększony ruch.

Pandemia pokazała ścisłe zależności między gospodarkami, a duże różnice mogą przyczyniać się do pogłębiania globalnych cyfrowych nierówności. Dlatego kluczowa jest wspólna praca na rzecz globalnego włączenia cyfrowego, a rozwiązania powinny być aplikowane we wszystkich krajach równocześnie - głoszą wnioski.

W Europie akceleratorem były i będą fundusze unijne. Musimy tworzyć wielostronne partnerstwa i pogłębiać współpracę międzynarodową, współpraca administracji publicznej i sektora prywatnego jest kluczowa w tym zakresie - brzmią dalsze konkluzje.

Reklama

W drugiej grupie stwierdza się, że wielkie miasta na całym świecie stoją przed podobnymi wyzwaniami. W planach inteligentnych miast najważniejszym czynnikiem jest rozwój infrastruktury cyfrowej, 5G i otwarte dane. Wciąż wiele jest miast, które są na wczesnym etapie wdrażania inteligentnych rozwiązań, albo jeszcze nie rozpoczęły. To nasza wspólna odpowiedzialność, by im pomóc i razem się rozwijać. Powinniśmy wspierać rozwój lokalnych startupów, bardzo ważne jest inteligentne wykorzystanie nowoczesnych technologii - brzmią konkluzje.

W trzeciej grupie stwierdza się, że należy dalej promować podejście skoncentrowane na człowieku, które zapewnia powszechny dostęp, łączność i transformację cyfrową na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspieranie zróżnicowanych poglądów oraz sprawiedliwe korzystanie i dystrybucja informacji. Do tego potrzebne są nowe modele zarządzania, które musimy wspólnie wypracować.

Sektor prywatny, operatorzy portali społecznościowych, wyszukiwarek, dostawcy, sklepy internetowe, fintechy i inne platformy powinny ciągle ulepszać mechanizmy i wdrażać skuteczne rozwiązania, umożliwiające użytkownikom korzystanie z przysługujących im praw - wskazuje się we wnioskach.

Dodatkowo wyraża się potrzebę nowych rozwiązań zarządzania przestrzenią cyfrową. Dostęp do niej powinny mieć po równo wszystkie zainteresowane środowiska, w tym małe firmy i startupy. Potrzebna jest większa transparentność i włączenie społeczne. Wielostronny dialog IGF jest najlepszym przykładem kształtowania polityki i kompetencji równości - zaznaczono.

W czwartej grupie stwierdza się, że nowe technologie niosą ze sobą potężny potencjał pozytywnych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Wymaga to jednak silnej świadomości społeczeństwa. Firmy muszą być odpowiedzialne i ostrożne, cyfrowe zachowania wpływają na pracowników, klientów i całe społeczeństwo. Kluczowe jest zapewnienie bardziej przejrzystych, zrównoważonych i uczciwych relacji. Ścisły związek między wzrostem biznesu, zrównoważonym rozwojem i zarządzaniem technologiami cyfrowymi jest kluczowy. Słabo rozwinięte i rozwijające się państwa muszą stać się kluczowym elementem łańcucha dostaw, produkcji technologii i usług. Wyzwaniem jest zmniejszenie różnic pomiędzy krajami i regionami. Wspólne wypracowane rekomendacje i regulacje są przykładem pozytywnych decyzji wspólnoty państw.

W piątej grupie wskazuje się, że w związku z pandemią, która trwale zmieniła globalny rynek pracy należy tworzyć nowe formy zarządzania i doskonalenia w pracy zdalnej. W rozwoju regionów i wyrównywania poziomów gospodarek istotna jest sprawiedliwa dystrybucja talentów. Istotne dla rozwoju krajów rozwijających się jest zatrzymanie talentów i kompetentnych pracowników IT. Budowanie silnej pozycji nauki jest filarem rozwoju. Wspieranie nowych naukowców to przykład najlepszych praktyk. Należy skupić się na edukacji. Szczególnie ważny jest rozwój podstawowych umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów dnia jutrzejszego.

Szósta grupa zaczyna się od wniosku, że transformacja cyfrowa to złożony proces, który niesie ze sobą ogromny potencjał rozwoju i wzrostu gospodarczego. W Europie potrzebne są bardziej efektywne programy inwestycyjne. Współpraca między sektorem publicznym i prywatnym jest kluczowa. Kombinacja czynników wpływających na rozwój cyfrowy obejmuje między innymi możliwość współpracowania małych i średnich firm, odpowiednie ramy regulacyjne, cyfryzację procesów przemysłowych i wydajną infrastrukturę. Wykorzystanie e-usług publicznych i publicznej infrastruktury jest kluczowe w trakcie pandemii. Regulacje są istotne, aby dać równe szanse małym i średnim firmom, aby nie przegrały w wyścigu cyfrowym z globalnymi gigantami.

Wreszcie w siódmej grupie zaznacza się, że nikt nie może pozostać w tyle w procesie transformacji cyfrowej. Pandemia pokazała, że szybko można wprowadzać regulacje i ułatwiać wejście nowych usług publicznych. Rządy powinny czuć się odpowiedzialne za dostosowanie modelu edukacji, trzeba również dbać o rozwijanie kreatywnego myślenia od wczesnych etapów nauczania.

Ważne jest wykorzystanie twórczego potencjału i talentów regionów. Rządy muszą zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju partnerstwa prywatno-publicznego oraz ułatwiać firmom dostęp do infrastruktury publicznej - wynika z wniosków.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to doroczne, międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym od poniedziałku trwała 16. edycja szczytu. Tematem przewodnim było hasło „Internet United” - mające obrazować ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.