Dodało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

W komunikacie CIR podkreślono, że budownictwo mieszkaniowe może stać się także impulsem rozwojowym dla gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

Zgodnie z projektem inwestor - nabywca nieruchomości od gminy - budowałby budynek ewentualnie remontował/przebudowywał istniejący i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie jako lokale komunalne lub wnieść je do spółek gminnych, np. towarzystw budownictwa społecznego lub państwowych.

Projekt zakłada też, że mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Podkreślono, że nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy.

Jak podano, gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu. Zaznaczono, że te gminy mają być preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

Według CIR celem rządu jest zwiększenie do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1000 mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach UE. "W latach 2015-2019 nastąpił znaczący wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. – 147,2 tys., zaś w 2019 r. – 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40 proc. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej. Mimo tych efektów, rząd chce w dalszym ciągu wspierać i ułatwiać budowę nowych mieszkań" - podało CIR.

Gowin: chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin

Chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin, z korzyścią dla nich i ich mieszkańców - wskazał we wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, komentując przyjęcie przez rząd projektu ustawy z rynkowej części pakietu mieszkaniowego.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie wicepremier Gowin, rynkowa część pakietu mieszkaniowego, którego elementem jest przyjęty projekt ustawy, zawiera "proinwestycyjne rozwiązania mieszkaniowe". "Nasz projekt jest odpowiedzią na bardzo częste dziś wyzwanie dla inwestorów, czyli dostęp do gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Chcemy uwolnić tereny, które są w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla nich i ich mieszkańców" - wskazał. Dodał, że w zamian za udostępnienie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali. "Będzie je mogła przeznaczyć na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkaniowych lub społecznych" - wyjaśnił.

"Dajemy narzędzia samorządom, aby budowały więcej mieszkań w przystępnej cenie dla swoich mieszkańców" - dodała, cytowana w komunikacie, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Jednym z nich jest lokal za grunt. "Dzięki temu instrumentowi wsparcia będzie można wykorzystać potencjał nie tylko gmin, ale także Krajowego Zasobu Nieruchomości. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych" – zapewniła.

Przyznano, że gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już obecnie, na podstawie ogólnych zasad gospodarowania gruntami gminnymi. "W praktyce jednak możliwości te nie są w pełni wykorzystywane" - zaznaczono. Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy lokalne do "szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego", z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych. Według cytowanych przez MRPiT danych GUS, w 2019 r. w zasobie gmin znajdowało się prawie 30 tys. ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego ok. 45,3 proc. powierzchni była uzbrojona.

Resort zwrócił uwagę, że projektowana ustawa dopuszcza też inne formy inwestowania, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

Według MRPiT korzyści dla inwestorów związane z wprowadzeniem tych rozwiązań to m.in.: rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, często atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych; większe możliwości dostosowania sposobu pozyskania nieruchomości do posiadanych aktywów i potrzeb inwestora; czy możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości do czasu zakończenia inwestycji.

Z kolei korzyścią dla samorządów ma być m.in: zwiększenie zasobu służącego realizacji zadań gminy, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania się w realizację procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym niekiedy od razu po zbyciu gruntu czy możliwość zagospodarowania działek niewykorzystywanych do realizacji zadań, a "generujących koszty związane z utrzymaniem nieruchomości", przy jednoczesnym zwiększeniu zasobu lokalowego gminy. Nowe rozwiązania mają też zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Jak zaznaczył resort, dzięki tzw. rynkowej części pakietu mieszkaniowego, najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w rozliczeniu „lokal za grunt” będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, który jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. "Dopłaty mają na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych (uzyskujących średnie dochody) i są dużym wsparciem dla wielu rodzin" - wskazano.

Innym rozwiązaniem w ramach projektu jest tzw. grant na infrastrukturę. Chodzi o dodatkowe zachęty dla gmin, takie jak preferencje w ubieganiu się o wsparcie "ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania na rzecz lokalnej wspólnoty".

Dodano, że gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej poprzez m.in. tworzenie mieszkań komunalnych; tworzenie mieszkań w formule TBS; czy współpracę z inwestorami na zasadach lokal za grunt będzie mogła uzyskać grant np. na drogę, żłobek, przedszkole w wysokości 10 proc. tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, "przy czym nie wyższy niż wkład tej gminy (pieniężny albo równowartość wnoszonego gruntu) w inwestycję mieszkaniową". Projekt przewiduje, że grant na infrastrukturę będzie można łączyć z innymi środkami, np. pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.