W czwartek Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wraz z poprawkami. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 94 senatorów, od głosu wstrzymał się 1 senator, żaden nie zagłosował przeciwko.

Nie będzie to kredyt 0 proc.

W czwartek rano połączone senackie komisje infrastruktury oraz budżetu i finansów publicznych zaopiniowały negatywnie poprawkę do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, wprowadzającą bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe. Odrzucona poprawka została zgłoszona na posiedzeniu plenarnym Senatu i miałaby zmienić oprocentowanie "bezpiecznego kredytu" z 2 na 0 proc.

Reklama

Wcześniej senatorowie Ryszard Świlski (KO) i Jan Hamerski (PiS) zgłosili też poprawki zmieniające zasady pomocy dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego. Jak poinformował Hamerski, poprawki zmieniają próg spadku przychodów, który będzie warunkiem uzyskania rekompensaty, z 50 na 25 proc. i zwiększają wielkość pomocy. "Dodatkowo pomocą objęte zostaną nie tylko sytuacje, w której zamknięcie przejścia granicznego nastąpiło w tym roku i później, ale także przypadki, gdy przejście zamknięto nie później niż 9 listopada 2021 r. Dzięki temu przedsiębiorcy działający w pobliżu zamkniętego przejścia granicznego w Kuźnicy również zostaną objęci pomocą. Szacowany koszt pomocy wyniesie ok. 22 mln zł. To będzie sfinansowane z rezerwy ogólnej budżetu państwa" - powiedział Hamerski.

Komisje opowiedziały się też za przyjęciem szeregu poprawek o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

W połowie kwietnia Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Regulacja wprowadza tzw. bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe, umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start, ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. W ustawie znalazły się też przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach.

Zgodnie z ustawą, "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Przepisy zmierzają do wyeliminowania możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz innych

Ustawa wprowadza specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie, co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Przepisy zmierzają też do wyeliminowania możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wprowadzony będzie zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji dokonywanej na rzecz członków rodziny). Ponadto znacząco ograniczona będzie możliwość cedowania umowy deweloperskiej. Poza przypadkami cedowania na rzecz członków rodziny, cesji takiej umowy będzie można dokonać, jeżeli dotyczyć będzie nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i będzie dokonywana przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.

Do ustawy o ochronie granicy państwowej dodano zapisy o rekompensatach dla przedsiębiorców z budżetu państwa w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym. Będą one przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne w zakresie: gastronomii, wymiany walut, sprzedaży detalicznej oraz – także w przypadku rolników - świadczenia usług hotelarskich.

Warunkiem uzyskania rekompensaty będzie spadek przychodów w miesiącu, w którym obowiązywało czasowe zawieszenie ruchu na przejściu granicznym, o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch poprzedzających miesięcy albo w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Ponadto nie można zalegać z płatnościami podatkowymi i na ubezpieczenia społeczne.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy lub rolnika składany do wojewody. Jej wysokość ma odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ZUS lub KRUS. Wsparcie będzie można otrzymać maksymalnie trzy razy w roku kalendarzowym.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Rekompensaty w związku z zamknięciem przejścia granicznego wejdą w moc dzień po ogłoszeniu.

autorka: Anna Bytniewska