W styczniowym badaniu ponad połowa respondentów (51 proc.) pozytywnie oceniła aktualną sytuację w zakładach pracy, o 2 pkt proc. mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia. Przybyło tych, którzy uważają sytuację w swoim miejscu pracy za złą (o 3 pkt proc. do 13 proc.). 34 proc. ankietowanych stwierdziło, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła” (wzrost o 1 pkt proc.). 2 proc. badanych uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

Najwyższy odsetek ocen pozytywnych (62 proc.) odnotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Ponadprzeciętnie wysokie odsetki ocen pozytywnych było wśród robotników (59 proc. wśród niewykwalifikowanych i 58 proc. wśród wykwalifikowanych).

W stosunku do grudnia nieznacznie poprawiły się prognozy dotyczące funkcjonowania zakładów pracy w ciągu najbliższego roku. O tym, że sytuacja będzie lepsza, przekonanych jest 15 proc., o 3 pkt proc. więcej. Pogorszenia spodziewa się 17 proc., o 3 pkt proc. mniej niż w grudniu. Większość przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscach pracy nie zmieni się (57 proc., o 3 pkt proc. mniej). 11 proc. nie ma zdania w tej sprawie (w grudniu 8 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia

Reklama

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia bezrobociem wśród pracujących zarobkowo utrzymuje się na podobnym poziomie jak w grudniu ub.r. Z utratą obecnej pracy liczy się 26 proc. badanych (w tym 7 proc. uważa taki scenariusz za bardzo prawdopodobny, w tej grupie odsetek wzrósł o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem). 70 proc. pracujących zarobkowo deklaruje mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa utrzymania obecnej pracy (spadek o 1 pkt proc.).

Sytuacja na lokalnych rynkach pracy

Z sondażu wynika, że po grudniowym pogorszeniu w styczniu poprawiły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy, wracając do poziomów z października i listopada ub.r. Wyraźnie (o 7 pkt proc.) przybyło ankietowanych uważających, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można znaleźć pracę (70 proc.), a znacznie mniej niż poprzednio (spadek o 5 pkt proc.) wskazuje na większe lub mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy (20 proc.). Jak podkreślił CBOS, niezmiennie największa grupa badanych uważa, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można wprawdzie znaleźć pracę, ale trudno o pracę odpowiednią (obecnie 53 proc. wskazań).

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia w okolicy miejsca zamieszkania wyraźnie gorzej oceniają ankietowani mieszkający na wsi. Jeśli chodzi o grupy zawodowe, najlepsze oceny formułują kierownicy lub specjaliści z wyższym wykształceniem oraz robotnicy niewykwalifikowani, choć najczęściej (odpowiednio 63 proc. i 61 proc.) uważają oni, że w okolicy ich miejsca zamieszkania można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Jeśli chodzi o płeć, dużo gorsze oceny co do perspektyw zatrudnienia wyrażają kobiety.

Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób w ramach procedury mixed-mode (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI). (PAP)