Eksperci alarmują, że w starzejącym się społeczeństwie niski wiek emerytalny grozi załamaniem systemu emerytalnego, emerytury będą niskie, a wręcz głodowe. Dlatego politycy, zamiast składać populistyczne deklaracjami, powinni stworzyć takie ramy prawne, aby zachęcić pracowników do dłuższej aktywności na rynku pracy.

Dłuższa aktywność zawodowa wpływa na wzrost pobieranej emerytury. W Polsce szacunki wskazują, że jeden rok pracy dłużej może podnieść wysokość emerytury nawet o 15 proc.

Wiek emerytalny w Europie

Zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i raportem „Pensions at a Glance”, w każdym kraju istnieją różne praktyki emerytalne.

Reklama

W 27 krajach Unii Europejskiej średnia wieku emerytalnego wynosi obecnie 64,3 lat dla mężczyzn i 63,5 lat dla kobiet. Natomiast w całej Europie (z wyłączeniem Turcji) wiek emerytalny jest obecnie na poziomie co najmniej 62 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Wiek emerytalny w Polsce

W Polsce wiek emerytalny to obecnie 65 lat dla mężczyzn. Taki wiek lub wyższy obowiązuje obecnie w większości krajów europejskich, dla których dostępne są dane OECD.

Spośród państw członkowskich UE najniższy wiek emerytalny mają Grecja, Włochy, Luksemburg i Słowenia. W tych krajach wiek emerytalny wynosi obecnie 62 lata zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

W Polsce kobiety ustawowo przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat.

Wiek wcześniejszej emerytury w Europie

Według najnowszych dostępnych danych OECD mężczyźni najszybciej schodzą z rynku pracy na Litwie, gdzie wiek wcześniejszej emerytury jest na poziomie 59 lat. Natomiast najwyższy wiek wcześniejszej emerytury (63,7 lat) obowiązuje w Niemczech. Dla kobiet limit wieku wcześniejszej emerytury waha się od 58 lat na Litwie, do 63,7 lat w Niemczech. To zestawienie nie uwzględnia danych z Polski.

Przewidywana liczba lat na emeryturze

Przewidywane lata na emeryturze to oczekiwane dalsze trwanie życia mierzone w wieku faktycznego wyjścia z rynku pracy. Od lat 70 XX wieku wskaźnik ten nieustannie rośnie.

W 1970 r. mężczyźni w krajach OECD po odejściu z rynku pracy pobierali emeryturę średnio przez 12 lat, podczas gdy do 2020 r. mogli spodziewać się spędzenia na emeryturze 19,5 lat.

Oczekiwana długość życia kobiet była znacznie wyższe. W 1970 r. wynosiła średnio 16 lat na emeryturze, a w 2020 r. wzrosła do 23,8 lat. Oczekuje się, że kobiety po przejściu na emeryturę będą żyły nieco cztery lata dłużej niż mężczyźni.

W Europie najdłużej pobierają emerytury mężczyźni w Luksemburgu (24 lata) i Francji (23,5 lat), natomiast najkrócej w Bułgarii (14,7) i na Łotwie (14 lat). W Polsce mężczyźni żyją na emeryturze średnio 18,7 lat.

Wśród kobiet najwyższą oczekiwaną długość życia po przejściu na emeryturę mają Greczynki (28,4 lat), a najniższą Rumunki (18,9 lat). Oczekiwany wskaźnik długości życia w przypadku Polek to 25,1 lat.

Kobiety dłużej pobierają emeryturę

Według danych OECD w 2020 roku Europejki mogą spodziewać się, że po opuszczeniu rynku pracy będą żyć średnio 4,3 roku dłużej niż mężczyźni. Średnia dla 27 państw członkowskich UE wynosi 4,6 roku.

Jednak różnica oczekiwanej długości życia w latach kobiet i mężczyzn od momentu przejścia na emeryturę znacznie różni się w poszczególnych krajach Europy. Najmniejsza różnica jest w Irlandii i wynosi tylko 2 lata, natomiast na Cyprze jest to 7,5 lat. W Polsce kobiety emerytki żyją średnio o 6,4 lat dłużej niż panowie.

Wiek emerytalny - prognozy

OECD szacuje, że wiek emerytalny wzrośnie średnio o około dwa lata do połowy lat 60. XXI wieku. Przewiduje się, że w Danii do 2060 r. zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą musieli pracować do 74. roku życia.