A dokładniej około 383 mln zł, a dla mniejszych firm 96 mln zł.

Rząd zmieni zasadę staż pracy zależy od umowy o pracę. Ale dopiero od 2026 r.

Co do zasady do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, wlicza się okresy zatrudnienia, tj. pracy świadczonej w ramach stosunku pracy, a więc na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy do okresu pracy, na podstawie którego określa się długość urlopu wypoczynkowego, zalicza się okres nauki. Wliczeniu do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych podlegają również inne okresy

I te zasady zostaną zmodyfikowane w ten sposób, że do stażu pracy doliczy się pracę na umowę zlecenia i okres prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli będzie to miało wpływ na np. szybsze nabycie prawa do urlopu w wymiarze 26 dni.

Reklama

Projekt nowelizacji kodeksu pracy w PDF:

attachment projekt nowelizacji w PDF do ściągnięcia
pobierz plik

Co się zmienia dla pracujących na umowę zlecenia - okres wypowiedzenia, urlop, odprawa, dodatek

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy:

"Na podstawie projektowanych przepisów m.in. okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy. Od zakładowego stażu pracy uzależniona jest zgodnie z Kodeksem pracy
m.in. długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Także dodatkowe świadczenia przyznawane przez pracodawcę na mocy przepisów zakładowych zwykle uzależnione są od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Zatem na skutek przyjęcia proponowanego
rozwiązania osoba zatrudniona na umowę o pracę, która wcześniej świadczyła pracę na rzecz obecnego pracodawcy na podstawie, np. umowy zlecenia, z dniem wejścia w życie ustawy może uzyskać nie tylko uprawnienie do wyższego wymiaru urlopu, ale także zostanie objęta dłuższym okresem wypowiedzenia oraz
będzie przysługiwać jej wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę (czy też wyższy dodatek stażowy, jeżeli przepisy zakładowe przewidują taki składnik wynagrodzenia)."


Te same korzyści są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które "przeszły" na etat.

Omówienie pojęć "zakładowy staż pracy" i "ogólny staż pracy" pod koniec artykuły.

Jak brzmią nowe przepisy?

Art. 3021 § 1. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub
wypadkowe, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:
1) wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610,
1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
2) wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej,
3) pozostawania osobą współpracującą z osobą, o której mowa w pkt 1 i 2,
4) pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni
kółek rolniczych
- w których podlegała ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z zastrzeżeniem § 3.§ 3. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy działalności zawodowej, o których mowa w § 1 i 2,
w których osoba fizyczna nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie
odrębnych przepisów.

§ 4. Do okresu zatrudnienia wlicza się udokumentowany, przebyty za granicą okres innej niż zatrudnienie działalności zarobkowej.

§ 5. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:
1) pobierania uposażenia w okresie sprawowania mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego,
2) odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,
3) odbywania służby zastępczej,
4) kształcenia się w szkole doktorskiej,
5) pobierania przez stypendystę sportowego stypendium sportowego,
6) kształcenia się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
7) wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia,
8) pobierania przez bezrobotnego zasiłku i stypendium,
9) udokumentowanego zatrudnienia przebytego za granicą u pracodawcy zagranicznego,
10) prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie rolnym - które z mocy odrębnych przepisów w zakresie i na zasadach w nich przewidzianych podlegają wliczeniu do okresu zatrudnienia lub są okresem, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 6. W przypadku nakładania się okresów, o których mowa w § 1-5, lub nakładania się tych okresów z okresem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się jeden z tych okresów.

§ 7. Okresy, o których mowa w § 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

§ 8. Okresy, o których mowa w § 2, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

§ 9. Okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, o których mowa w § 3, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

§ 10. Okresy wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz okresy pozostawania jako osoba współpracująca z taką osobą, a także okresy pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w § 3, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czego dotyczy nowelizacja? - dwa staże pracy

Mamy dwa staże pracy:

1)zakładowy staż pracy, czyli wliczanie do okresu zatrudnienia pracownika, od którego zależy dane uprawnienie wynikające ze stosunku pracy, tylko okresu pracy u danego pracodawcy (dotyczy to, np. ustalania długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony oraz wysokości odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy pośmiertnej);

2)ogólny staż pracy, czyli wliczanie do okresu zatrudnienia pracownika, od którego zależy dane uprawnienie wynikające ze stosunku pracy, okresów pracy u wszystkich pracodawców (dotyczy to ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz nabycia prawa do urlopu
wychowawczego).