Niedopasowanie ofert pracy i umiejętności kandydatów stanie się niebawem głównym problemem na rynku pracy - powiedział w dziennikarzom Gao Gao, zastępca sekretarza generalnego Narodowej Komisji Rozwoju i Reform po ogłoszeniu nowego pięcioletniego planu zatrudnienia do 2025 roku. Dodał, że liczba wykwalifikowanych pracowników wzrosła do około 30 proc. siły roboczej i pozostaje niska w porównaniu z innymi potęgami produkcyjnymi.

Gospodarka Chin stoi w obliczu strukturalnej sprzeczności niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiego i rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi. Przedsiębiorstwa we wschodnich regionach kraju zgłaszały trudności w rekrutacji pracowników, podczas gdy stopa bezrobocia osób w wieku 16-24 lat jest ponad trzykrotnie wyższa niż stopa krajowa wynosząca 5,1 proc.

Reklama
Stopa bezrobocia w Chinach / Bloomberg

W szczegółowym planie opublikowanym w zeszłym tygodniu Rada Państwa – chiński odpowiednik gabinetu rządowego – zobowiązała się podnieść poziom umiejętności w gospodarce, zwłaszcza poprzez edukację zawodową. Przeciętna liczba lat nauki w wieku produkcyjnym zostanie zwiększona do 11,3 z 10,8 lat.

Niedobór siły roboczej w sektorze produkcyjnym jest widoczny, a problem ten staje się jeszcze bardziej palący w obliczu wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowany personel i starzenia się pracowników – powiedział Gao. Jego zdaniem, Chiny muszą przyspieszyć szkolenie pilnie potrzebnych talentów w kluczowych obszarach i dążyć do zaspokojenia popytu na pracę w sektorze produkcyjnym.

Zgodnie z planem Chiny zamierzają do 2025 r. zwiększyć liczbę miejsc pracy w miastach do 55 milionów i ograniczyć stopę bezrobocia do 5,5 proc.

Pekin zobowiązał się, że zatrudnienie stanie się najwyższym priorytetem polityki gospodarczej. Zatrudnienie to cel, który ostatnio zyskał na znaczeniu, ponieważ władze podejmują większy nacisk na zmniejszenie nierówności w celu osiągnięcia „wspólnego dobrobytu”. Częściowo obejmuje to także poprawę praw pracowniczych, zwłaszcza w branżach takich jak technologia.

Jeśli chodzi o prawa pracowników, rząd zobowiązał się nadzorować firmy, aby przestrzegały godzin pracy zgodnie z prawem i zapewniały pracownikom wolne. Zobowiązał się również do zmniejszenia dyskryminacji, zachęcenia pracodawców do przyjęcia elastycznej polityki wobec pracowników opiekujących się niemowlętami oraz zapewnienia szkoleń zawodowych kobietom, które opuściły miejsce pracy ze względu na macierzyństwo.

. poziom w 2020 r. cel na 2025 r.
Nowe miejskie miejsca pracy w mln 11,9 55
Ankietowana stopa bezrobocia w miastach (%) 5,2 poniżej 5,5
Udział miejsc pracy w miastach (%) 61,6 powyżej 65
Pracownicy, którzy wyszli z biedy w mln 32,4 ponad 30 rocznie
Produktywność pracy (%) 2,5 szybszy wzrost niż PKB
Udział wynagrodzeń w PKB (%) 52,1 stały wzrost
Dofinansowane szkolenie umiejętności zawodowych (dla milionów osób) 27 75 i więcej w ciągu pięciu lat
Średnia liczba lat edukacji ludności w wieku produkcyjnym 10,8 11,3
Nowi pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe (%) 53,5 55
Źródło: State Council of China, Bloomberg