Wyniki przeprowadzonego przez PIE we wrześniu-październiku br. badania zostały opublikowane w czwartkowym Tygodniku Gospodarczym PIE. Wskazano w nim, że 83 proc. polskich eksporterów uważa, że ma lepszą pozycję konkurencyjną na unijnym jednolitym rynku niż firmy z państw spoza UE. Taką odpowiedź - jak podano - wybrało 91 proc. dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Duże firmy zyskują

Reklama

"Firmy małe, zatrudniające do 49 pracowników, w mniejszym stopniu odczuwały korzyści z uczestnictwa w jednolitym rynku i 20 proc. z nich udzieliło odpowiedzi negatywnej" - poinformował PIE. Dodał, że dla 65 proc. eksporterów przynależność Polski do UE i przestrzeganie unijnych standardów wpływa również pozytywnie na wielkość eksportu ich firm na rynki pozaunijne. Jednocześnie żaden z respondentów nie wskazał wpływu negatywnego.

Eksporterzy zapytani o możliwości poprawy funkcjonowania jednolitego rynku, wskazali na rozszerzenie wspólnych certyfikatów i standardów oraz uproszczenie procedur administracyjnych w unijnym kraju docelowym. Na słabości te najbardziej zwracały uwagę firmy z sektora wysokich technologii. Rozszerzenia wspólnych certyfikatów i standardów chce ponad 50 proc. badanych firm.

Wysokie technologie generują dodatkowe koszty

"Ponieważ produkty z sektora high-tech wymagają większej liczby certyfikatów i spełnienia standardów, ich ujednolicenie na poziomie Unii zaoszczędziłoby znacznie czas i koszty tych firm. Wraz ze spadkiem poziomu zaawansowania technologicznego produktów problemy te były zgłaszane rzadziej" - wskazał Instytut. Dodał, że dla eksporterów o niższym poziomie techniki istotne byłoby też zmniejszenie częstotliwości kontroli i wprowadzenie ułatwień dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Klimat UE sprzyja eksporterom

49 proc. eksporterów przyznało, że polityka klimatyczna UE (m.in. Europejski System Handlu Emisjami, promowanie odnawialnych źródeł energii) nie ma wpływu na ich działalność; blisko 31 proc. uważa, że wpływa negatywnie, a 20 proc. - pozytywnie.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.

autor: Aneta Oksiuta