Orion Investment 

Orion Investment obniżył prognozę zysku netto za 2016 r. do 5,09 mln zł wobec wcześniej zakładanych 9,33 mln zł, podała spółka. >>>>  

PZU, Alior Bank, Pekao, Raiffeisen Bank Polska 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. PZU oczekuje m.in. że transakcja doprowadzi do 10-11% wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Alior odstępuje od negocjacji w sprawie zakupu Raiffeisen Bank Polska - poinformowała spółka.>>>>  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) chce, aby Alior i Pekao SA pozostały "osobnemu bytami", poinformował prezes PZU Michał Krupiński. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podtrzymuje długoterminowe zaangażowanie w Alior Bank i liczy, że bank docelowo wróci do wypłat dywidend, poinformował prezes PZU Michał Krupiński.>>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że warunki zaproponowane w negocjacjach Alior Banku dotyczących przejęcia Raiffeisen Bank Polska nie były w pełni satysfakcjonujące i nie zakłada wznowienia rozmów w najbliższym czasie, poinformował prezes PZU Michał Krupiński>>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakłada utrzymanie zapowiedzianej wcześniej polityki dywidendowej, pomimo transakcji przejęcia pakietu akcji Pekao, poinformował prezes PZU Michał Krupiński. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) spodziewa się uzyskania zgód regulacyjnych w kwestii nabycia pakietu akcji Pekao w II kwartale 2017, poinformował prezes PZU Michał Krupiński. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakłada przeprowadzenie emisji instrumentów Tier2 w formie długu podporządkowanego, wspierającego transakcję przejęcia pakietu akcji Banku Pekao i utrzymanie wskaźników adekwatności, w I kwartale 2017 r., poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie prowadzi obecnie innych rozmów w kwestii potencjalnych akwizycji, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>> 

Po zakupie przez PZU i PFR kontrolnego pakietu akcji Pekao ubezpieczyciel staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej - podkreślali podczas czwartkowej konferencji prezesi PZU i PFR Michał Krupiński i Paweł Borys.>>>> 

Bank Pekao 

Bank Pekao ma odkupić pakiety akcji polskich spółek finansowych Pioneera i Xelion od UniCredit, poinformował prezes PFR Paweł Borys. >>>> 

UniCredit 

Wartość rynkowa UniCredit na przestrzeni zaledwie 18 miesięcy spadła z 40 do 13 mld euro. Sprzedaż akcji Pekao SA to tylko element szerszej strategii pozyskiwania kapitału, którego włoska Grupa dziś tak bardzo potrzebuje. >>>> 

Po zawarciu umowy z PZU i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) dotyczącej sprzedaży ok. 32,8% akcji Banku Pekao, UniCredit (UCI) zaoferował na rynku certyfikaty odpowiadające pozostałym 7,3% akcji polskiego banku znajdującym się w rękach UCI, podał włoski bank.>>>> 

ABC Data 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł, podała spółka. >>>> 

T-Bull 

Kolejna gra wyścigowa studia T-Bull - "Bike Rider" - zadebiutowała na platformie Android, poinformowała spółka. >>>> 

Inpro 

W ramach Osiedla Golf Park w Tuchomiu, realizowanego przez Inpro wprowadzono, do sprzedaży 11 domów z etapu C, poinformowała spółka. Termin ich ukończenia zaplanowano na koniec listopada 2017 roku, podano także. >>>> 

PEManagers 

Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEManagers) powierzyła funkcję prezesa Tomaszowi Czechowiczowi po rezygnacji Cezarego Smorszczewskiego, podała spółka. >>>> 

Enea , Energa  

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - podpisała z GE Power Polska kontrakt na wykonanie modernizacji turbozespołów 9 i 10 o mocy 560 MW w Elektrowni Kozienice, podała Enea. Wartość kontraktu to 65,5 mln zł netto. >>>> 

Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C, której przedmiotem jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1 000 MW, podały spółki. >>>> 

Enea Operator uruchomiła cztery całkowicie przebudowane Główne Punkty Zasilające (GPZ), podała spółka. Łączna wartość zmodernizowanych obiektów: Załom, Niemierzyn, Tanowska i Stargard Wschód to ok. 32 mln zł. Wszystkie stacje zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim. >>>>  

Fabryka Mebli Forte 

Fabryki Mebli Forte rozpoczęły realizację skupu do 1,2 mln akcji własnych po 65 zł za sztukę, podała spółka. >>>> 

Budimex, Mostostal Warszawa 

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wniósł pozew przeciwko Budimeksowi i dwóm innym podmiotom, w którym domaga się zasądzenia od pozwanych solidarnie 539,96 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania za zmowę cenową w przetargu, podał Budimex. Spółka uważa, że roszczenie jest bezzasadne i powództwo nie wpłynie na wyniki Budimeksu. Z osobnego komunikatu Mostostalu Warszawa wynika, że jest on w grupie trzech pozwanych podmiotów. >>>>  

Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 54 mln zł w listopadzie 2016 r. i była o 10% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. W okresie 11 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 545 mln zł i była wyższa o 12% niż przed rokiem. >>>>  

Polenergia 

Polenergia dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji na łącznie ok. 80 mln zł, podała spółka. Odpisy obciążą skonsolidowany wynik operacyjny za 2016 r.>>>>  

Benefit Systems 

Fit Invest - spółka zależna Benefit Systems - zawarła z Ireneuszem Sękiem list intencyjny, na podstawie którego zawrze warunkową umowę nabycia 33,94% akcji spółki Fabryka Formy (FF) za 25 mln zł płatne w gotówce oraz w akcjach Benefit Systems, podała spółka. >>>> 

11 bit studios 

11 bit studios rozpoczęło współpracę operacyjną z Tencent Holdings Limited, który zarządza największą siecią społecznościową i największą internetową platformą dystrybuującą gry w postaci cyfrowej w Chinach, podała spółka. >>>> 

11 bit studios zdecydował o zamknięciu, do końca bieżącego roku, platformy Games Republic z powodu niezadowalających wyników finansowych oraz braku perspektyw ich poprawy w kolejnych kwartałach, podała spółka.>>>> 

Vantage Development 

Vantage Development zdecydował, że z dniem 12 grudnia 2016 roku dokona częściowego przedterminowego wykupu 5 000 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Jednocześnie spółka dokonała przydziału 150 000 obligacji na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podał Vantage. >>>>  

Unidevelopment 

Unidevelopment podpisał umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MPB Marywilska za cenę 13,5 mln zł. Spółka ta jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Marywilskiej 58 w Warszawie, o pow. ok. 13 tys. m2, podał Unidevelopment. >>>>  

LC Corp 

Zarząd BondSpot wyznaczył poniedziałek, 12 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 000 obligacji na okaziciela serii LCC008061021 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. >>>> 

Agora 

Agora sfinalizowała sprzedaż nieruchomości w Łodzi, podała spółka. >>>>