"W okresie trzech kwartałów 2016 r. zysk netto w kwocie 11,8 mld zł osiągnęły 604 banki, a stratę netto o wartości 0,4 mld zł poniosło 19 banków. Stratę netto wykazało 10 banków komercyjnych (w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 9 banków spółdzielczych" - czytamy w komunikacie.

Wynik działalności bankowej w okresie 9 miesięcy 2016 r. zwiększył się o 9,5% do 45,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8,7% r/r do poziomu 28,3 mld zł, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 5,6% i osiągnął wartość 9,5 mld zł.

Przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 33,3% w skali roku i wyniosły 1,3 mld zł na koniec września.

Koszty działania banków wzrosły o 13,8% r/r do 23,8 mld zł w I-III kw. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 26,3% więcej niż rok wcześniej. 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,3 mld zł (o 1,1% więcej niż rok wcześniej), z czego 97,9% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy wzrosły o 86,9% do poziomu 0,8 mld zł, podał także GUS.

"W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. poprawa wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej była większa niż wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw oraz kosztów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,8 mld zł (o 5,5%) i osiągnął wartość 14,8 mld zł" - czytamy dalej.

Suma bilansowa sektora bankowego na koniec września br. wyniosła 1 665,5 mld zł i była o 3,7% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 173,3 mld zł (wzrost o 3,2%) i stanowiły one 70,4% aktywów.

"Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 30 września 2016 r. wyniosła 1 095,1 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 4,7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,3% tej kwoty i wyniosły 1 000,2 mld zł (wzrost o 5%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 346,4 mld zł (wzrost o 5,5%), i dla gospodarstw domowych - 647,5 mld zł (więcej o 4,7%)" - czytamy dalej.

Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,4%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (388,9 mld zł, w tym 132,1 mld zł nominowane w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (134,2 mld zł), podał także GUS.

"Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2016 r. osiągnęły wartość 1 056,9 mld zł (wzrost o 9,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 970,5 mld zł (więcej o 9,1%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 86,4 mld zł (wzrost o 9,9%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 17,7%, a depozytów terminowych o 1,2%" - czytamy w materiale GUS.

Kapitały własne banków zwiększyły się o 5,9% do 182,3 mld zł na koniec września.

GUS podał, że działalność operacyjną w końcu września 2016 r. prowadziły 623 banki (o 5 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 3 mniej), do 50 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 5 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych zmniejszyła się o 2 i wyniosła 26. Ponadto funkcjonowało 560 banków spółdzielczych (o 2 mniej niż w końcu września 2015 r.).

>>> Czytaj też: Dochody i wydatki Warszawy w 2017 roku. Oto największe inwestycje w stolicy