"Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej […] podjął uchwałę o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł (opcja call) wyemitowanych przez bank w dniu 14 września 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Zrealizowanie opcji call jest uzależnione od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Jednocześnie zarząd banku informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1 700 000 000 zł" - czytamy dalej.

Środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, a odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej, podano także.

"Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły - w związku z zamierzanym wykonaniem opcji call emisji OP0922 - środki pozyskane przez bank z emisji OP0922. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call emisji OP0922 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji" - wskazano.

W okresie pomiędzy przeprowadzeniem nowej emisji a wykonaniem opcji call emisji OP0922 łączny poziom zobowiązań banku z tytułu emisji OP0922 i nowej emisji wynosił będzie maksymalnie 3 300 700 000 zł, podał także PKO BP.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)