Zysk netto Comarchu spadł r: r do 4,82 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Comarch odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,28 mln zł wobec 12,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,24 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 243,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 11,65 mln zł wobec 17,46 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2017 roku wpływ miały m.in.:

wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności i zobowiązań, związanych ze znacznym umocnieniem PLN wobec walut obcych w pierwszym kwartale 2017 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 7,8 mln zł,

dodatni wynik na działalności finansowej w wysokości 20,9 mln zł, osiągnięty głównie w rezultacie wyceny bilansowej instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe grupy oraz kredytów i pożyczek,

utrzymujący się zastój na rynku zamówień publicznych, co miało przełożenie na niski poziom przychodów ze sprzedaży od klientów z sektora publicznego i medycznego w pierwszym kwartale 2017 roku,

wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej (o 10,9 mln zł, tj. o 11,5%), dzięki dobremu rozwojowi sprzedaży w sektorze finansowym, który pozwolił pokryć ubytek w sprzedaży zagranicznej (spadek przychodów o 11,8 mln zł, tj. o 8,0%), będący efektem zmniejszenia przychodów w sektorze TMT,

wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w I kw. 2017 wzrósł o 8% w porównaniu do I kw. 2016,

zmiana w wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony, która spowodowała zmniejszenie wyniku netto o 2,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)