"Na podstawie umowy spółka zakupi w latach 2010-2011 łącznie 140.000 ton LPG. Zarząd spółki szacuje, że wartość zakontraktowanych dostaw przekroczy 90.000.000 USD" - czytamy w komunikacie. Petrolinvest podał, że umowa pozwala na zrealizowanie przez Morgan Stanley nieznacznie wyższej marży niż w umowach z innymi odbiorcami. "W związku z zawarciem umowy strony zrzekły się wzajemnych roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw LPG na podstawie umów obowiązujących w 2008 roku i zobowiązały do niezwłocznego zakończenia postępowań sądowych w Polsce i Wielkiej Brytanii" - głosi komunikat.

Petrolinvest miał 283,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 33,79 mln zł wobec 81,02 mln zł rok wcześniej.