Jeszcze w tym miesiącu odbędą się pierwsze spotkania Narodowego Komitetu oraz Rady Koordynacyjnej, które umożliwią przekazanie do uzgodnień w ramach powołanej struktury przygotowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu projektu Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro zdefiniują konieczne działania związane z procesem wprowadzania euro w Polsce, harmonogram ich realizacji oraz wskażą organy międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej odpowiedzialne za ich wykonanie. 

– Projekt tego dokumentu został już przygotowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu, jednak jego publikacja będzie możliwa dopiero po zaopiniowaniu treści dokumentu, w szczególności harmonogramu działań, przez właściwe organy struktury powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów – tłumaczy Joanna Bęza-Bojanowska, szefowa Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP.

Jak zapewnia, Ramy Strategiczne zostaną przekazane do uzgodnień na pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej, które najprawdopodobniej odbędzie się w listopadzie tego roku. Choć ostateczna wersja Ram Strategicznych i zawartych w nich harmonogramów będzie znana dopiero po zakończeniu konsultacji, to już teraz wiadomo, co znalazło się w projekcie dokumentu.

Przygotowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu projekt Ram Strategicznych składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera bilans korzyści i kosztów przyjęcia euro przez Polskę. 

– Bilans ten jest oparty w dużej mierze na badaniach towarzyszących opracowaniu Raportu NBP z tego roku, uzupełnionych o analizy, które zostały opublikowane po ukazaniu się Raportu lub nie zostały w nim uwzględnione – tłumaczy Joanna Bęza-Bojanowska.

Druga część Ram Strategicznych przedstawia uwarunkowania wprowadzenia euro w Polsce, w szczególności jednoczesnego wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji i współzależności pomiędzy strategią wypełniania poszczególnych kryteriów a stabilnością kursu walutowego w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM2). Najważniejszym elementem Ram Strategicznych jest jednak część trzecia, tj. harmonogram działań przygotowawczych do przyjęcia euro przez Polskę. 

– W harmonogramie tym wskazano obszary, w których należy dokonać przygotowań, a także kroki, jakie Polska musi podjąć w celu przyjęcia wspólnej waluty – wyjaśnia Joanna Bęza-Bojanowska.

Dokument zawiera szczegółowy kalendarz działań powołanej struktury organizacyjnej na najbliższe kilkanaście miesięcy, który wieńczy publikacja Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. W okresie dłuższym działania będą natomiast uzależnione od daty przyjęcia euro.