W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt ma na celu zaliczenie do celów publicznych działań związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej. Ma to doprowadzić do znaczącego przyspieszenia odtwarzania mocy wytwórczych, tworzenia nowych źródeł, w tym źródeł odnawialnych, oraz rozbudowy systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jako podstawowych elementów bezpieczeństwa energetycznego kraju.

>>> Czytaj też: Co utrudnia realizację inwestycji w energetyce?

Nadanie statusu celu publicznego wytwarzaniu energii elektrycznej pozwoli skrócić procedurę uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych dla nowych inwestycji z obecnych 12–18 miesięcy do około trzech miesięcy – podkreślono w uzasadnieniu do projektu. Jednocześnie zwrócono uwagę, że zaproponowane brzmienie zapisów nowelizacji zabezpiecza przed nadużyciami z tytułu prób wywłaszczenia terenów pod inwestycje według przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami dotyczących uwłaszczenia na inwestycje celu publicznego.

>>> Czytaj też: Bariery rozwoju energetyki wiatrowej okiem dewelopera

Nadanie statusu celu publicznego wytwarzaniu i przesyłowi oraz dystrybucji energii elektrycznej przyczyni się także do uporządkowania procesów planistycznych związanych z budową infrastruktury energetycznej, poprzez ułatwienie powiązania planowania tego typu inwestycji z planami inwestycji liniowych w elektroenergetyce. Wszystkie te korzyści powinny w znaczący sposób wspomóc realizację przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego UE w zakresie promocji OZE i redukcji CO2 oraz wdrażanie Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju, poprzez znaczące zwiększenie liczby projektów inwestycyjnych oraz przyśpieszenie ich realizacji.

>>> Czytaj też: Środkowoeuropejska energetyka czeka na kolejne inwestycje

W obecnym porządku prawnym tylko urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej są zaliczane do celów publicznych na mocy art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powoduje to konieczność prowadzenia oddzielnych procedur lokalizacyjnych dla linii przesyłowych, a oddzielnych dla źródeł wytwórczych, a także coraz częściej linii dystrybucyjnych ze względu na wątpliwości interpretacyjne. Ponadto gminy są zmuszone do wielokrotnego prowadzenia kosztownych i długotrwałych procedur zmian miejscowych planów, na wniosek każdego kolejnego inwestora chcącego budować rozproszone źródła energii na ich terenie.

Oczekiwane skutki projektowanej nowelizacji

Wejście w życie projektowanej nowelizacji ustawy przyczyni się m.in. do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej oraz kogeneracyjnej. Także dla inwestorów projektowane zmiany powinny wywołać pozytywne skutki finansowe. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, nie chodzi wyłącznie o oszczędności z tytułu ograniczenia formalności organizacyjnoprawnych, ale przede wszystkim o znaczące skrócenie czasu przygotowania i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego – co jest niezwykle istotne w biznesie.