"Łączna suma oszczędności, na którą składają się akcje, obligacje i bony skarbowe, środki na drugofilarowych kontach emerytalnych, jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gotówka w obiegu oraz depozyty bankowe, wyniosła 30 września 758 mld PLN. Tym samym padł kolejny rekord - nigdy wartość środków przeznaczonych przez gospodarstwa domowe na przyszłą konsumpcję nie była wyższa, ale do tego bieżący rok zdołał nas już nieco przyzwyczaić"- czytamy w raporcie Analiz Online, firmy monitorującej rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W trzecim kwartale oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 30,3 mld zł, tj. o 4,2 proc.

O prawie 18 proc. rosły oszczędności ulokowane w akcjach za pośrednictwem biur maklerskich, 14,2 proc. to dynamika aktywów funduszy inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI, zaś o 11,8 proc. rosły środki zgromadzone w ramach oferty inwestycyjnej firm ubezpieczeniowych. Dwucyfrowy wzrost odnotował również segment o najniższej płynności, czyli środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (10,1 proc.). Z uwagi na to, że kapitał emerytalny to pod względem wartości drugi segment naszych oszczędności, dynamika ta wystarczyła do tego by kapitał w OFE odpowiadał za połowę zwyżki oszczędności ogółem.

Wzrostom aktywów OFE, funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych towarzyszyła dużo niższa dynamika środków pozyskanych z polskiego rynku przez zagraniczne firmy inwestycyjne. Największy wpływ na niższą dynamikę miało umocnienie złotego względem euro i dolara. Proces ten był szczególnie widoczny w lipcu, gdy złoty zyskiwał na wartości po ok. 7 proc. (w sierpniu 1,5 proc. wobec euro i 2,9 proc. wobec dolara), co przyczyniło się do istotnego ograniczenia zysków z zagranicznych inwestycji.

Najsłabsze wyniki w trzecim kwartale zanotowały inwestycje w obligacje i bony skarbowe, a także środki zgromadzone w bankach i gotówka w obiegu. W ich przypadku dynamika wyniosła odpowiednio 3,2 proc., 0,4 proc. a wartość środków pozostających poza systemem bankowym jako jedyna spadła o 2,8 proc.

Decydującą rolę w oszczędnościach Polaków wciąż odgrywają banki. Na rachunkach bieżących i lokatach Polacy zgromadzili blisko połowę całkowitej kwoty oszczędności. Zarządzane przez TFI aktywa osób fizycznych stanowią jedynie jedną czwartą środków trzymanych w bankach.