Poprawia się koniunktura w przemyśle

Poprawę sygnalizuje 23 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie 16 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał GUS. "Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w mniejszym stopniu niż w ubiegłym miesiącu, na co wpływają mniej pesymistyczne niż w lutym oceny krajowego portfela zamówień, przy nieznacznym zwiększeniu zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja jest ograniczana w dużo mniejszym stopniu niż zgłaszano w lutym. Odpowiednie prognozy są pozytywne, bardziej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - głosi komunikat.

Zmniejsza się poziom należności przedsiębiorstw, choć mniej znacząco niż w ubiegłym miesiącu, a przedsiębiorcy sygnalizują nieco mniejsze niż przed miesiącem trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odnotowuje GUS. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. "W przedsiębiorstwach utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco mniejsza niż przewidywano w lutym. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w stopniu nieznacznie większym niż przewidywano w lutym" - czytamy dalej.

GUS zwraca uwagę, że sytuacja przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. Jednostki duże i średnie oceniają koniunkturę optymistycznie i lepiej niż w lutym. Natomiast w jednostkach małych oceniana jest nadal negatywnie, ale lepiej niż w lutym. "Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 30 - wzrost o 1 punkt), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 18 - spadek o 3 punkty), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 15 - wzrost o 16 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 15 - wzrost o 3 punkty), papieru i wyrobów z papieru (plus 14 - spadek o 6 punktów)" - podał też GUS. "Najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: odzieży (minus 22 - spadek o 1 punkt), wyrobów tekstylnych (minus 18 - spadek o 5 punktów)" - czytamy dalej w komunikacie.

Coraz lepsza koniunktura w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w marcu 2010 roku na poziomie minus 6, czyli poprawił się o 9 pkt wobec poprzedniego miesiąca. W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. (w lutym odpowiednio 15 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał GUS.

"Przedsiębiorcy nadal odnotowują spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, choć mniejszy od zgłaszanego w lutym, co jest związane m.in. z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sygnalizowanymi jako najsilniej odczuwana bariera prowadzonej działalności" - głosi komunikat. "Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne, dużo lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się bardziej znaczącego niż przed miesiącem wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym" - czytamy dalej.

Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lutym. Odpowiednie prognozy są pozytywne i dużo lepsze od negatywnych przewidywań formułowanych przed miesiącem. "Należy oczekiwać dalszego spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych, choć nieco mniejszego niż zapowiadano w lutym" - podał też GUS. W porównaniu z marcem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 70 proc. do 59 proc.

Rośnie wskaźnik koniunktury w handlu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w marcu 2010 roku na poziomie 3 pkt, czyli wzrósł o 6 pkt wobec poprzedniego miesiąca. Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 18 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał GUS.

"Oceny bieżącej sprzedaży w marcu są mniej pesymistyczne niż w lutym. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują zwiększenia sprzedaży. Utrzymują się trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - głosi komunikat. "Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może wzrosnąć. Redukcja zatrudnienia może być mniejsza niż przewidywano przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost bieżących i przyszłych cen towarów" - czytamy dalej.

GUS podał, że w poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja jest zróżnicowana. Przedsiębiorstwa małe (w tym mikro) oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, natomiast średnie i duże - pozytywnie. Dla wszystkich grup przedsiębiorstw oceny te są lepsze niż przed miesiącem. Dodatni wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury odnotowano dla branży żywnościowej - plus 11 (plus 3 w lutym). Dla branży gospodarstwo domowe odpowiedni wskaźnik przyjął wartość 2 (0 przed miesiącem). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla branży pojazdy samochodowe wynosi minus 1 (minus 7 w lutym br.), a dla branży włókno, odzież, obuwie - minus 2 (w ubiegłym miesiącu minus 12), podał GUS.

Optymistyczne nastroje w branży usługowej

Wszystkie badane grupy przedsiębiorstw usługowych koniunkturę w marcu br. oceniają koniunkturę w swojej branży lepiej niż przed miesiącem. Dotyczy to jednostek z sekcji: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30 (w lutym plus 27). Poprawę koniunktury odnotowuje 36 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 6 proc. (w lutym odpowiednio 33 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał GUS. Bieżąca sprzedaż, a także sytuacja finansowa jednostek, oceniane są nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem przy utrzymujących się pozytywnych opiniach dotyczących popytu. Sygnalizowany jest wolniejszy niż w lutym wzrost bieżących cen, w najbliższych miesiącach ich wzrost może utrzymać się na poziomie prognozowanym w lutym.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 19 (w lutym plus 21). Poprawę koniunktury odnotowuje 28 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 9 proc. (w lutym odpowiednio 28 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał też GUS. "Dyrektorzy jednostek sygnalizują nieco większy niż przed miesiącem wzrost bieżącej sprzedaży usług, mimo utrzymującego się niewielkiego spadku bieżącego popytu i wolniejszej niż w ubiegłym miesiącu poprawy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowane jest utrzymanie spadku zarówno bieżących jak i przewidywanych cen" - głosi komunikat.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 7 (w lutym minus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 23 proc. (w lutym odpowiednio 14 proc. i 22 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał też GUS.

"Na takie oceny koniunktury wpływają optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży przy mniej pesymistycznych odpowiednich ocenach bieżących. Mimo iż sytuacja finansowa jest oceniana nadal negatywnie, przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w lutym" - czytamy dalej. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 1 (w lutym minus 10). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 19 proc. (w lutym odpowiednio 13 proc. i 23 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także urząd. "Poprawa ta wynika z mniej negatywnych przewidywań dotyczących popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Analogiczne oceny bieżące są nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu" - napisano w komunikacie.