Uchwałę, wraz z uzasadnieniem, Narodowy Bank Polski opublikował w środę na swojej stronie internetowej. "Uchwała ma na celu doprecyzowanie dotychczas obowiązujących zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim. Standardem światowej bankowości centralnej jest przejrzystość gospodarki finansowej. Brak tej przejrzystości podważa niezależność Banku Centralnego" - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Według Rady, dotychczasowe ogólne sformułowanie dokumentu było nieprecyzyjne, czym pozbawiło RPP wpływu na sposób realizacji tej uchwały, zgodny z jej intencjami. "Proponujemy ją sprecyzować, realizując również wymogi standardów rachunkowości, określamy bowiem sposób uwzględnienia przychodów niezrealizowanych" - dodano.

Rada poinformowała, że sprawa tworzenia rezerw na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych jest wewnętrzną sprawą władz banków centralnych, ale wiele banków centralnych państw UE nie tworzy rezerw na pokrycie ryzyka kursowego. Napisano, że NBP tworzy taką rezerwę na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim. "Modyfikacja par. 1 ust. 2 lit. c jest naturalną konsekwencją tego, iż koszty niezrealizowane, powstałe w wyniku zmian kursu złotego do walut obcych, są już uwzględniane w wyniku finansowym, sporządzonym na dzień bilansowy" - wyjaśniono.

Rada wytłumaczyła, że zmiana w ust. 3 par. 1 została podyktowana potrzebą "uściślenia sposobu uwzględniania przy oszacowaniu kwoty rezerwy przychodów niezrealizowanych, powstałych w wyniku zmian kursu złotego do walut obcych". Według Rady sposób doprecyzowania przepisu jest także konsekwencją uchwały RPP z 15 grudnia 2009 r. dotyczącej zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat NBP. "Należy podkreślić, że doprecyzowanie sposobu uwzględniania przychodów niezrealizowanych przy oszacowaniu kwoty rezerwy jest spójne z praktyką Europejskiego Banku Centralnego, a także banków centralnych UE, w tym Niemiec i Belgii" - zaznaczono w dokumencie.

W uzasadnieniu podkreślono, że proponowane zmiany nie stanowią żadnych nowych zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, dlatego mogą mieć zastosowanie do sprawozdania finansowego NBP za 2009 r. "Ponieważ terminem przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego NBP Radzie Ministrów jest 30 kwietnia danego roku obrotowego wejście w życie uchwały z dniem uchwalenia, czyli z pominięciem 14 dni od dnia ogłoszenia, wynika z potrzeby uznania ważnego interesu państwa. Jest nim wskazana wyżej konieczność terminowego, zgodnego z ustawą o NBP (art. 69 ust. 3) przekazania przez Prezesa NBP Radzie Ministrów rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r." - napisano w dokumencie.