Enea

Enea jest zainteresowana przejęciem Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) i aktywów ciepłowniczych Vattenfalla - poinformował w rozmowie z PAP prezes Enei, Maciej Owczarek. "Uważnie śledzimy warszawski rynek, gdzie na sprzedaż są wytwarzanie i dystrybucja ciepła. Kupno całości byłoby dla Enei bardzo ciekawe" - powiedział. Pod koniec marca urząd miasta Warszawy poinformował, że niewiążące oferty na kupno SPEC złożyło kilkunastu inwestorów, w tym podmioty krajowe i zagraniczne. Do 20 kwietnia wybrani chętni zostaną zaproszeni do kolejnego etapu - szczegółowej analizy spółki.

Getin Holding

Getin Holding przydzielił 18 mln akcji serii O, czyli tyle, ile oferowano w ramach oferty publicznej - podała spółka w komunikacie. "Zarząd emitenta dokonał przydziału 18.000.000 akcji emitenta serii O w następujący sposób: w wyniku realizacji prawa poboru zarząd emitenta postanowił dokonać przydziału 17.746.661 akcji emitenta serii O 4.180 subskrybentom; w wyniku realizacji zapisów dodatkowych zarząd emitenta postanowił dokonać przydziału 253.339 akcji emitenta serii O 410 subskrybentom" - poinformowano w raporcie.

Hydrobudowa, PBG

Konsorcjum Hydrobudowy Polska (HBPOLSKA) i PBG zawarło z gminą miasta Toruń umowę na budowę hali sportowo-widowiskowej o wartości 99 mln zł netto - podała Hydrobudowa Polska w komunikacie. "Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy w ciągu 550 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy" - napisano w raporcie.

Mebelplast

Mebelplast, producent mebli, kończy prace nad prospektem emisyjnym i w najbliższym czasie planuje złożyć dokument w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka chciałaby zadebiutować na giełdzie w drugiej połowie roku - powiedział PAP prezes Mebelplastu Marek Kołakowski.

Mebelplast produkuje meble tapicerowane. Firma ma dwa zakłady produkcyjne: w Olsztynie i Reszlu. Około 65 proc. jej produkcji trafia na eksport, m.in. do Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz na Bałkany.

W 2009 r. Mebelplast miał 85,4 mln zł przychodów i 6 mln zł zysku. Sprzedaż zeszłoroczna wyniosła 77,2 mln zł, natomiast zysk był wyższy niż w 2009 r. Spółka nie podała jednak jego wysokości.

ING BSK

Zwyczajne Walne ING Banku Śląskiego (INGBSK) zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 195,15 mln zł, tj. 15 zł brutto na akcję z zysku za 2010 rok, poinformował bank w komunikacie.>>>>  

Lotos

Grupa Lotos podpisała umowę z cypryjską firmą Eminent Energy Ltd na dostawę dla Lotosu w miesiącu kwietniu 2011 ropy naftowej typu REBCO o wartości 84,82 mln USD, poinformowała spółka w komunikacie. „Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem 'Przyjaźń'. Łączna wartość netto umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w ostatnich 12 miesiącach wynosi ok. 240,56 mln USD (tj. 670,27 mln zł) i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy Lotos" – czytamy w komunikacie. „Największą pod względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy Lotos w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.)" – czytamy dalej.

Grupa ADV

Grupa ADV, która jeszcze w kwietniu zadebiutuje na rynku podstawowym GPW, w ciągu kilku tygodni może sfinalizować akwizycję studia specjalizującego się w grafice 3D, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Pankiewicza dla agencji ISB.  >>>> 

Gant Development

Firma Gant PMW z grupy Gant Development nabyła nieruchomość o powierzchni 13,3 tys. m. kw. w Warszawie, na której planowana jest budowa około 360 mieszkań, podała spółka w komunikacie. Cen e nabycia ustalono na 27 mln zł. Transakcja zwolniona jest z podatku od towarów i usług, więc wskazana powyżej cena stanowi kwotę brutto. Transakcja została rozliczona przez strony w dniu zawarcia umowy sprzedaży, podano także. "Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne Emitenta. Na nieruchomości planowana jest inwestycja obejmująca budowę około 360 lokali mieszkalnych, której rozpoczęcie przewiduje się na IV kwartał 2011 roku" - czytamy dalej.

Morizon

Akcje Morizonu, zarządzającego portalem z ofertami nieruchomości, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 30 proc., do 2,60 zł. >>>> 

Pol-Aquy

Oferta konsorcjum firmy budowlanej Pol-Aqua na modernizację stacji Łódź Fabryczna o wartości 1,25 mld zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK, poinformowała spółka w komunikacie. „W siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji 'Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Farbryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową'. Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowej inwestycji złożyło konsorcjum w składzie P.R.I. Pol-Aqua (lider konsorcjum), Dragados(partner konsorcjum) w wysokości 1 253 385 820 zł netto" – czytamy w komunikacie.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) złożyła pozew przeciwko spółce Długie Rozmowy (DRSA) o 36,7 mln zł, poinformowała firma w komunikacie w piątek. DRSA jest kontrolowane przez MNI Telecom z grupy MNI. "W ciągu ostatnich 2 lat Długie Rozmowy nie płaciły należności TP za świadczone na ich rzecz usługi hurtowe lub uiszczały należności w niepełnej wysokości. W konsekwencji Długie Rozmowy są dłużnikiem TP. W związku z istnieniem zadłużenia po stronie Długich Rozmów, TP - na podstawie postanowień umownych - złożyła również oświadczenie o wypowiedzeniu umów o połączeniu sieci łączących TP i Długie Rozmowy" - czytamy w komunikacie.
TPSA podała, że próby pozasądowego załatwienia sporu nie powiodły się.

Budimex

Oferta firmy budowlanej Budimex o wartości 50,2 mln zł netto została wybrana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT). Umowa dotyczy budynku A, szklarni i zwierzętarni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Wartość oferty: 50.173.433,48 zł netto. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 28 czerwca 2013 r.

Libet

Producent kostki brukowej Libet zakłada osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 297,1 mln zł oraz zysku netto w wysokości blisko 31,98 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Prognozowany na koniec 2011 zysk EBITDA ma wynieść 65,9 mln zł (53,5 mln zł w 2010), z kolei szacowany zysk operacyjny to 47,2 mln zł (35,96 mln zł). W 2010 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 24,1 mln zł.