KNF wystąpiła także o blokadę rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych inwestora podejrzanego o manipulacje.

„Czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pozwoliły na powzięcie uzasadnionego podejrzenia, iż w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2015 r. mogło dojść do dokonania manipulacji, notowanymi na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcjami spółki Alchemia SA – czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzonej analizy UKNF ustalił, że w tym okresie 90% obrotu akcjami spółki stanowiły transakcje, w których kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono.

„UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do systemu notującego giełdy średnio w odstępie niecałej minuty. Świadczy to o zamierzonym i skoordynowanym działaniu osoby reprezentującej inwestora" - czytamy dalej.

Zgodnie z ustaleniami UKNF, między 1 grudnia 2013 r. a 3 lutego 2015 r. przeprowadzono 174 transfery na łącznie 146.127.000 akcji Alchemii z rachunku w domu maklerskim B na rachunek w domu maklerskim A oraz 193 przelewy środków pieniężnych z rachunku z domu maklerskim A na rachunek w domu maklerskim B na kwotę łącznie 743.864.000 zł. Operacje te były niemal lustrzanym odbiciem transakcji zawartych na akcjach Alchemii pomiędzy tymi samymi rachunkami inwestora na sesjach giełdowych.

„Mając na uwadze powyższe, w dniu 9 marca 2015 r. UKNF złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy, tj. manipulacji instrumentem finansowym (…), równocześnie ze złożeniem powyższego zawiadomienia wystąpił do domu maklerskiego A i domu maklerskiego B o dokonanie blokady rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych na rzecz inwestora" - podsumowano.