"W ocenie zarządu przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego spółki pozytywnie przełoży się na jej rozwój i realizację strategicznych celów (w tym także co do ewentualnych projektów akwizycyjnych), w szczególności w warunkach istotnej poprawę koniunktury w branży budowlanej oraz perspektyw wzrostowych tej branży w najbliższych latach. Dodatkowo, postulowane przez zarząd zagospodarowanie zysku, pozytywnie wpłynie na obniżenie poziomu zadłużenia spółki oraz odbudowę kapitału obrotowego po okresie zimowym charakteryzującym się w branży budowlanej znaczącym ograniczeniem przychodów" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreśla, iż w perspektywie długoterminowej podtrzymuje i zamierza realizować politykę dywidendy opisaną w prospekcie emisyjnym.

Libet odnotował 8,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 11,88 mln zł wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.