"Zwyczajne walne zgromadzenie Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (…) w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysku netto w wysokości 36 156 577,01 zł oraz w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w łącznej kwocie 32 500 000,00 zł na nabycie akcji własnych spółki, w tym pokrycie kosztów nabycia, upoważnia zarząd spółki do nabycia nie więcej niż 2 160 000 akcji własnych" - czytamy w uchwale.

Akcje mają zostać nabyte do 30 września br. po jednolitej cenie 15 zł za akcję, w drodze wezwania i jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji. Maksymalna kwota przeznaczona na skup akcji własnych to 32,4 mln zł, wynika także z uchwały.

Zarząd Altus TFI rekomendował akcjonariuszom spółki przeznaczenie 90% zysku netto za 2014 rok, czyli ok. 32,5 mln zł, na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych. Pozostałe 10% zysku netto zostanie przeznaczone na cele społeczne.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.