Nabywanie akcji może odbywać się przez 5 lat od dnia wejścia w życie uchwały, czyli do 17 czerwca 2020 r. Akcje mogą być nabywane po cenie nie niższej niż wartość nominalna (1,3 zł) i nie wyższej niż 15 zł. 

"Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte" - czytamy w uchwale. 

W odrębnej uchwale ZWZ zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w wysokości 100 mln zł. Łączna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć tej kwoty.

Podczas walnego podjęto także uchwałę o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Alchemia S.A. (...) postanawia zysk netto za 2014 rok w kwocie 17 804 265,17 zł  wynikający ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2014 r., przeznaczyć:
a) w kwocie 1 607 526,03 na pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za 2013 r.
b) w kwocie 16 196 739,14 zł na zasilenie kapitału zapasowego spółki Alchemia S.A." - czytamy w uchwale.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.