W sierpniu Mespila ogłosiła wezwanie do sprzedaży 14 989 akcji Pagedu. Cena po której nabywano akcje wynosiła 55,46 zł za sztukę.

Wzywający zamierzał bezpośrednio osiągnąć w wyniku wezwania 17,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada liczbie 2 713 978 akcji.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.