"Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 31.03.2016 r. […] Otrzymany pozew dotyczy umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy emitentem jako wykonawcą i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jako zamawiającym, której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.


Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną. W jego ocenie, brak jest podstaw do obciążenia spółki karą umowną z tytułu niedochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących, zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych przez umowę parametrów. Ponadto zgłaszane usterki nie spowodowały przerwania lub nieprawidłowego wykonywania przez zamawiającego ustawowych zadań, podano w informacji.

"Na potwierdzenie zgodności przedstawionego stanowiska ze stanem faktycznym, Wasko przedłożyła zamawiającemu badania i ekspertyzy niezależnych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Niezależnie od meritum przedstawionej sytuacji zarząd Wasko zwraca uwagę, iż nałożona przez zamawiającego kara umowna jest rażąco wygórowana i niezgodna z zasadami współżycia społecznego" - czytamy dalej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.

(ISBnews)