"W art. 1 noweli zaproponowano zmianę art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, polegającą na jednoznacznym wskazaniu, że zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona, z pominięciem regulacji zawartej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Z zapisów znowelizowanej ustawy wynika również, że zostanie zachowana ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a nie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

"Ustawa zastępuje sformułowanie: udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy - zwrotem: udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych" - czytamy w komunikacie.

Zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po l stycznia 2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić, podsumowano w komunikacie.

>>> Czytaj też: To już pewne. Polska ma jednak duże zasoby gazu łupkowego