"Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen […] postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 1 047 519 491,84 zł w następujący sposób: 1) kwotę 855 418 122,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2,00 zł na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę, tj. 192 101 369,84 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 15 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2016 r., podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)