"W Rumunii Serinus skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej. Kierownictwo obecnie dopracowuje program wierceń i zakończyło wstępne projektowanie niezbędnej infrastruktury naziemnej. Ze względu potrzebę ratyfikacji przedłużenia etapu 3 koncesji Satu Mare przez szereg ministerstw oraz uzyskania standardowych pozwoleń oraz zgód, wiercenia i prace konstrukcyjne mogłyby się rozpocząć w drugiej połowie 2016 r. Spółka rozważa pozyskanie partnera do joint venture, który współfinansowałby projekt Moftinu" – czytamy w komunikacie.

W związku z aktualnie utrzymującymi się na rynku niskimi cenami surowca, spółka koncentrować się będzie na redukcji wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji, podano również.

"Spółka przewiduje, że z ekonomicznego punktu widzenia nowe wiercenia można będzie zacząć brać pod uwagę przy cenach ropy ustabilizowanych na poziomie czterdziestu kilku USD za baryłkę, chociaż istniejąca produkcja w Tunezji, przy tak niskich cenach jak 30 USD/bbl, utrzymuje dodatnie saldo przepływów finansowych. Budżet na 2016 rok będzie na bieżąco weryfikowany, gdy kierownictwo zyska pewność, że taka cena utrzyma się, a finansowanie na rozpoczęcie wierceń będzie dostępne" - czytamy dalej.

Średnia produkcja dzienna za okres II kw. do chwili obecnej wynosi ok. 1.225 boe/d (902 bbl/d ropy, 1,9 MMcf/d gazu).

Na początku lutego Serinus sfinalizował transakcję sprzedaży udziałów na Ukrainie. W ostatecznym rozrachunku Serinus otrzymał środki pieniężne w łącznej kwocie wynoszącej 33,2 mln USD, w tym zaraportowane wcześniej 32,9 mln USD plus korekty kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrzgrupowe. Spółka nabyła swoje aktywa na Ukrainie w 2010 r. za 45 mln USD, uzyskując łącznie z dywidend i innych płatności 41,5 mln USD, co w połączeniu z wpływami ze sprzedaży dało roczną stopę zwrotu 12,5 proc. w trakcie trwania projektu, podano także.

"Ze środków ze sprzedaży spółka spłaciła łącznie 19,2 mln USD długu i naliczonych odsetek na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju . Po zakończeniu kwartału dokonano kolejnej spłaty 3,4 mln USD, co zredukowało zadłużenie spółki i naliczone odsetki do 31,0 mln USD" - dodano w komunikacie.

Produkcja w I kw. 2016 r. wyniosła średnio 2 213 boe/d i była niższa o 44% i 50% w stosunku do, odpowiednio, IV kw. 2015 r. i I kw. 2016 r. Spadek spowodowały głównie sprzedaż aktywów ukraińskich, a także przestoje związane z rekonstrukcją odwiertów i testami oraz naturalne spadki wydobycia mające miejsce w Tunezji.

Netback dla Tunezji wzrósł z 4,55 USD/boe w IV kw. 2015 r. do 11,44 USD/boe w I kw. 2016 r. za sprawą prowadzonych przez spółkę działań ukierunkowanych na redukcję kosztów, co z nawiązką skompensowało niższe ceny surowców.

Produkcja w Tunezji w I kw. br. wyniosła 1 154 boe/d, na co złożyło się 901 bbl/d ropy i 1,5 MMcf/d gazu ziemnego. Była o 10% niższa niż w poprzednim kwartale (IV kw. 2015 r.), co w głównej mierze spowodowały przestoje w pracy związane z wymianą pomp wgłębnych oraz zamykaniem odwiertów w celu odbudowy ciśnienia. Produkcja spadła o 27% w stosunku do I kw. 2015 r., ponieważ wielkość wydobycia z odwiertu WIN-12bis nadal jest ograniczona przez zarastanie rur, zaś dwa kolejne odwierty na Sabrii wymagają rekonstrukcji, a ponadto dają o sobie znać naturalne spadki wydobycia wynikające z braku nowych wierceń.

Produkcja na Ukrainie w trakcie całego kwartału wyniosła średnio 1 059 boe/d (6,2 MMcf/d gazu oraz 26 bbl/d kondensatu, obie wielkości odnoszą się do 70% udziału SEN WI). Dla okresu od 1 stycznia do zakończenia transakcji sprzedaży na początku lutego odnotowano, odpowiednio, 15,6 MMcf/d i 66 bbl/d. Wielkości te były nieznacznie mniejsze od 15,8 MMcf/d i 56 bbl/d osiągniętych w poprzednim kwartale.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)