"(...)w przypadku części gospodarstw domowych, poprawa sytuacji na rynku pracy, jak też otrzymanie świadczeń w związku z uruchomieniem Programu "Rodzina 500+” może powodować wzrost realizacji potrzeb konsumpcyjnych w oparciu o środki własne (teoretycznie może to ograniczyć sprzedaż kredytów na niższe kwoty). Jednak oba te czynniki mogą również zwiększyć popyt na kredyt" - napisano w raporcie.

Według KNF główne źródła zagrożenia dla dalszego stabilnego rozwoju akcji kredytowej banków znajdują się w otoczeniu makroekonomicznym oraz regulacyjnym.

"(...) nadmierne obciążenia banków mogą prowadzić do ograniczenia ich zdolności i skłonności do rozwoju akcji kredytowej, a realizacja skrajnych propozycji dotyczących rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych może doprowadzić do destabilizacji sektora i ograniczenia akcji kredytowej" - napisano w raporcie.

KNF ocenia, że gdyby w kolejnych okresach suma bilansowa banków nie uległa większym zmianom, to miesięczna kwota podatku bankowego zapłaconego przez banki wyniosłaby około 380 mln zł, a roczna około 4,6 mld zł, przy czym w 2016 r. banki zapłaciłyby około 4,2 mld zł.

"W rzeczywistości kwota ta będzie niższa, gdyż kilka banków realizuje lub będzie realizować programy postępowania naprawczego" - napisano w raporcie.

Według KNF wprowadzenie podatku może wywołać szereg skutków ubocznych, które mogą oddziaływać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na sytuację finansową sektora bankowego.

Wśród skutków negatywnych KNF wymienił m.in. zmniejszenie w początkowym okresie obowiązywania podatku zyskowności sektora bankowego, co będzie skutkowało niekorzystnymi z punktu widzenia klientów zmianami w polityce depozytowo-kredytowej (wzrostem prowizji i marż kredytowych, zmniejszeniem oprocentowania depozytów).

"Należy też się liczyć z negatywnym wpływem na wycenę rynkową banków oraz zmniejszeniem dochodów z tytułu dywidend (daje to negatywny efekt majątkowy dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw inwestujących nadwyżki finansowe na rynku kapitałowym oraz Skarbu Państwa i OFE)" - napisano w raporcie.

Skutkiem ubocznym może być dalsza konsolidacja sektora bankowego, jak też podjęcie przez niektórych zagranicznych właścicieli decyzji o wyjściu z Polski lub też zmianie form prowadzenia działalności (np. przeniesienie części działalności do spółek zależnych nie objętych ustawą lub przeniesienie finansowania części klientów do spółek zagranicznych).

"Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że dochody z tego podatku mają być przeznaczone na realizację polityki społecznej, co będzie prowadzić do znacznego wzrostu dochodów części gospodarstw domowych. To z kolei może wywołać impuls popytowy w gospodarce, co może mieć pozytywne przełożenie na wzrost gospodarki i wyniki banków w długim okresie" - napisano w raporcie. (PAP)