"W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 324,1 mld zł, wydatki budżetu państwa - 383,4 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 60,2 mld zł, wydatki w wysokości 69,8 mld zł, zaś ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 9,6 mld zł, podano także.

"Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%)" – czytamy w komunikacie.

"Nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach" - czytamy dalej w komunikacie.

CIR podkreśliło też, że "projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, tj. wynosi 2,9% PKB".

"Głównym zadaniem realizowanym po stronie wydatkowej budżetu państwa jest zapewnienie finansowania, zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku, Programu 'Rodzina 500+' (ok. 23 mld zł – to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 uwzględniono także m.in.:
·         planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,

·         jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorszej uposażonych emerytów i rencistów,

·         zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową,

·         podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych,

·         dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów,

·         większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano także w materiale.


CIR wskazało także, że realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego.

"Wprowadzone zmiany już w bieżącym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych (po 7 miesiącach w samym tylko podatku VAT o 7,4%, czyli 5,2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.). W 2017 roku spodziewany jest dalszy wzrost dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT)" - podsumowano w komunikacie.