Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,76 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 0,44 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 3,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,27 mln zł w porównaniu z 0,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I półr. 2016 r. wyniósł 6,49 mln zł wobec 3,89 mln zł straty rok wcześniej.

"W dniu 15 kwietnia 2016 r. Grupa dokonała zbycia na rzecz grupy kapitałowej KRUK S.A. 100% udziałów w podmiocie zależnym Presco Investments S.à r.l. oraz 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ, będących własnością Presco Investments S.à r.l. W związku z powyższym za okres pierwszego półrocza 2016 r. oraz okres porównywalny tj. za pierwsze półrocze 2015 r. Grupa zakwalifikowała działalność związaną z tymi dwoma podmiotami, jako działalność zaniechaną, przy czym w przypadku Presco Investments S.à r.l. Grupa zakwalifikowała do działalności kontynuowanej działalność tej spółki prowadzoną na rosyjskim rynku wierzytelności, jako że w dniu 18 marca 2015 r. podmiot ten dokonał zbycia wszystkich posiadanych rosyjskich portfeli wierzytelności na rzecz Presco Investments Limited" - czytamy w raporcie.

Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)