"Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w wezwaniu:

1) dotychczasowy pkt 9 wezwania otrzymuje nową następującą treść:

'Cena, po której nabywane będą akcje AmRest, wynosi 255 zł za każdą Akcję AmRest

2) dotychczasowy pkt 31 wezwania otrzymuje nową następującą treść:

'Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy, Wzywający zabezpieczył rozliczenie wezwania gwarancją zapłaty wydaną przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz wpłatą środków pieniężnych na rachunek pieniężny Nabywcy prowadzony przez Dom Maklerski. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości akcji AmRest mających zostać nabytymi przez Cullinan w ramach wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego'" - czytamy w komunikacie.

W lipcu br. FCapital Dutch ogłosił wezwanie do sprzedaży 7 274 379 akcji (34,29%) AmRestu po cenie 215 zł za akcję. Zarząd AmRestu uznał, że cena zaproponowana w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej.

Wzywającym do sprzedaży jest FCapital Dutch B.V., a nabywającym akcje jest firma Cullinan. Cullinan łącznie z podmiotem dominującym FCapital posiada 6 726 790 akcji AmRest stanowiących 31,71% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)