"Zarząd spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2016 roku:

EBITDA grupy 439 mln zł, w tym:

EBITDA segmentu wytwarzanie 27 mln zł,

EBITDA segmentu dystrybucja 390 mln zł,

EBITDA segmentu sprzedaż 36 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Energa definiuje EBITDA jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Spółka podała też, że szacuje produkcję energii elektrycznej brutto w III kw. na 916 GWh, dystrybucję energii elektrycznej na 5 265 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detaliczną) na 4 878 GWh.

"Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 nastąpi 14 listopada br." - czytamy dalej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)