Akcjonariusz iAlbatros zgłosił projekt uchwały w sprawie sprzedaży iAlbatros Poland za min. 150 mln zł i upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych spółki za kwotę 150 – 190 mln zł, wynika z projektu uchwały na dzisiejsze walne zgromadzenie."Transakcja zostanie dokonana, jeżeli wycena wartości iAlbatros Poland, uzgodniona dla celów transakcji pomiędzy Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. a inwestorem, nie będzie niższa niż 150 000 000 zł przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w projekcie uchwały.

"Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki, […] pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 150 000 000 zł oraz wyższa niż 190 000 000 zł […] Przedmiotem nabycia przez spółkę będą w pełni opłacone akcje własne spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów […], tj.: nie więcej niż 3 848 683 akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęciu skupu" – czytamy w projekcie kolejnej uchwały.

Środki przeznaczone na realizację skupu akcji mają pochodzić ze środków własnych w szczególności uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland, podano także.

Według pierwotnych projektów uchwał akcjonariusze iAlbatros Group mają decydować o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł i skupie akcji własnych z pozyskanych środków.

iAlbatros Group w 2007 r. zadebiutowała na New Connect, a od 2011 r. jej akcje notowane są na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)