Zysk netto mBanku spadł r: r do 292,52 mln zł w IV kw. 2016 r.Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - mBank odnotował 292,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 309,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w IV kwartale 2016 roku wyniósł 420,3 mln zł i był o 35,8% wyższy w stosunku do wyniku III kwartału. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 26,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 292,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 753,27 mln zł wobec 676,63 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 250,63 mln zł wobec 237,4 mln zł rok wcześniej.

Dochody grupy ukształtowały się w IV kw. 2016 r. na poziomie 1 044,7 mln zł, tj. +0,6% w porównaniu do III kwartału, głównie dzięki rekordowo wysokim dochodom podstawowym. Jednocześnie wynik na działalności handlowej zanotował wyraźny spadek i był niższy o 47,8 mln zł, tj. 64,2%, w ujęciu kwartalnym, podano w raporcie.

mBank zwrócił uwagę na spadek kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 1,6% kw/kw w IV kwartale ub.r. do poziomu 491,9 mln zł, spowodowany spadkiem kosztów rzeczowych o 14,9 mln zł, tj. 8,1%, przy jednoczesnym wzroście składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, związanym z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek obniżyły się do poziomu 39,7 mln zł za sprawą rozwiązania rezerw w segmencie korporacyjnym. W rezultacie poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2016 roku wyniósł 20 punktów bazowych w porównaniu do 69 punktów bazowych kwartał wcześniej" - czytamy dalej.

Podatek od pozycji bilansowych grupy wzrósł nieznacznie względem III kwartału i wyniósł 92,8 mln zł, wskazała także instytucja.

Wskaźnik ROE brutto wyniósł w ostatnim kwartale ub.r. 14,1% (wobec 10,2% w III kwartale), zaś ROE netto ukształtował się na poziomie 9,8% (wobec 7,6% w III kwartale).

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku wzrósł w IV kwartale 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2016 roku wyniósł 20,3%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 17,3%" - napisano także w raporcie.

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku w IV kwartale 2016 roku była stabilna w ujęciu kwartalnym na poziomie 2,3% i wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2015 roku z poziomu 2,2%, podał też mBank.

Aktywa razem banku wyniosły 133,74 mld zł na koniec 2016 r. wobec 123,52 mld na koniec 2015 r.

W całym 2016 r. bank miał 1 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 301,25 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 219,34 mln zł wobec 1 301,23 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)