Strata netto PHN wyniosła 2,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej


Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W I kwartale 2017 roku Grupa odnotowała stratę netto na poziomie 2,5 mln PLN. Wynik był o 11,3 mln PLN wyższy niż w IV kwartale 2016 roku głównie w efekcie netto:
- wyższego wyniku z najmu o 1,8 mln PLN, głównie w efekcie niższych kosztów utrzymania nieruchomości częściowo skompensowanych niższymi przychodami związanymi z wyjściem najemców oraz niższymi stawkami czynszów wynikających między innymi z kursu EUR/PLN,
- wyższego wyniku z działalności deweloperskiej o 2,2 mln PLN, głównie w efekcie ujęcia w IV kwartale 2016 roku w kosztach kwoty 2,4 mln PLN zwiększenia rezerwy na naprawy gwarancyjne,
- niższego wyniku z pozostałej działalności o 0,5 mln PLN głównie w efekcie tzw. niskiego sezonu hotelowego oraz wystąpienia w IV kwartale dodatkowych przychodów z tytułu usług doradczych świadczonych podmiotom zewnętrznym,
- niższych kosztów administracyjnych i sprzedaży głównie w efekcie wyższych kosztów usług zewnętrznych w IV kwartale 2016 roku,
- dodatnią zmianą wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w I kwartale 2017 roku wyższy o 18,7 mln PLN w stosunku do IV kwartału 2016 roku) oraz wyższego wyniku ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych o 0,6 mln PLN,
- niższego o 8,0 mln PLN wyniku z pozostałych przychodów i kosztów głównie w efekcie rozwiązania rezerw w IV kwartale 2016 roku,
- niższego wyniku z działalności finansowej o 1,6 mln PLN głównie w efekcie wyższych kosztów odsetek od kredytów bankowych oraz ujemnych różnic kursowych" - podała spółka w raporcie kwartalnym.
Strata operacyjna wyniosła 2,3 mln zł wobec 13,2 mln zł zysku rok wcześniej.
"EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu, amortyzację, odpisy aktualizujące wartość nieruchomości w rzeczowych aktywach trwałych) wyniosła 13,9 mln PLN i była niższa o 2,1 mln PLN (13%) względem ubiegłego kwartału" - podano w raporcie
Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o koszty typu one-off (koszty restrukturyzacji Grupy), rezerwę na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej, zmianę rezerwy na roszczenia dotyczące lat ubiegłych) wyniosła 13,6 mln PLN i była wyższa o 2,2 mln PLN kw/kw (19%), podano także.
Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 40,7 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 40,6 mln zł rok wcześniej.
"Ze względu na wyjście najemców oraz niższe stawki czynszów przychody Grupy w segmencie najem w I kwartale 2017 roku spadły o 1,4 mln PLN (4%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Grupa poniosła niższe o 3,2 mln PLN kw/kw koszty utrzymania nieruchomości głównie ze względu na zmniejszenie kosztów administrowania nieruchomościami, konserwacji i remontów oraz niższych kosztów bezumownego korzystania z nieruchomości" - czytamy dalej.
PHN podał, że wynik netto ze sprzedaży wzrósł o 2,5 mln zł kw/kw oraz 5,2 mln zł r/r.
"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku nieruchomości znajdujące się w portfelu Grupy osiągnęły NOI w wysokości 19,7 mln PLN, w tym: segment nieruchomości pozostające w portfelu 17,5 mln PLN, nieruchomości przeznaczone do optymalizacji 1,2 mln PLN, segment projekty komercyjne 0,1 mln PLN, segment projekty mieszkaniowe 0,3 mln PLN, segment nieruchomości na sprzedaż 0,6 mln PLN. Jako nieruchomości generujące przychody z najmu Grupa klasyfikuje 92 nieruchomości o wartości godziwej 1 809,2 mln PLN" - podała także spółka.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej.
"Na dzień 31 marca 2017 roku portfel nieruchomości Grupy obejmował 141 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 430,4 mln PLN, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 152,4 mln PLN dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie oraz 1 nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie z partnerem zewnętrznym (JV)" - czytamy w raporcie.
Ponadto Grupa dysponowała 18 nieruchomościami dotkniętymi wadami prawnymi, z potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie niewystarczającym, by nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 108,1 mln zł, podano także.

Na dzień 31 marca 2017 roku portfel nieruchomości Grupy wynosił 326,1 tys. m2 GLA.
PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.
(ISBnews)