"W ramach ugody GDDKiA uznała roszczenia spółki i zobowiązała się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w wysokości 11 306 123,37 zł oraz do cofnięcia żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN wystawionej przez Société Generale S.A. oddział w Polsce na zlecenie Mostostal w związku z umową" - czytamy w komunikacie.

Spółka natomiast zobowiązała się do wykonania prac polegających na naprawie i uszorstnieniu fragmentów drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk wraz z udzieleniem gwarancji jakości na wykonane prace. Dodatkowo, na zabezpieczenie roszczeń GDDKiA w związku z brakiem sczepności międzywarstwowej nawierzchni na niektórych fragmentach drogi w ramach udzielonej gwarancji jakości spółka zobowiązała się dostarczyć GDDKiA gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 184 918,20 zł, podano także.

"Spółka zobowiązała się także do cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa GDDKiA do skorzystania w jakiejkolwiek wysokości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej" - czytamy dalej.

Ponadto, strony ugody zrzekły się wzajemnych roszczeń związanych z umową, za wyjątkiem roszczeń GDDKiA w zakresie prac naprawczych do wykonaniu których zobowiązała się spółka w ramach ugody.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)