"W związku z pozyskaniem kapitału i 180-dniowym okresem przyjętego przez emitenta ograniczenia (ang. lock-up), w zakresie zbywania lub emisji [...] emitent w najbliższym okresie nie będzie emitować nowych akcji ani innych instrumentów związanych z akcjami lub uprawniających do objęcia nowych akcji (w tym obligacji zamiennych objętych uchwałą walnego zgromadzenia emitenta nr 22/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., których maksymalny termin emisji upływa 31 grudnia 2017 r.)" - czytamy w raporcie. 

Wczoraj zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 

Wpływy z emisji akcji, z której CCC pozyska 530 mln zł będą wykorzystane do sfinansowania rozwoju grupy kapitałowej, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1. 

CCC podało w komunikacie, że w transakcji brały udział następujące instytucje finansowe: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International oraz UBS Limited (globalni koordynatorzy), Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (globalny koordynator oraz oferujący), jak również Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (wiodący współmenadżer (Co-Lead Manager).

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)