Zysk operacyjny wyniósł 20,93 mln zł wobec 828,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2017 roku Grupa PBG odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 20,9 mln zł. W ubiegłym roku było to 828,7 mln zł. Pomimo analogicznych okresów roku bieżącego i roku poprzedniego, wyniki finansowe zanotowane przez nie są wprost porównywane. Wygenerowanie istotnego dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym w porównywalnym okresie ubiegłego roku obrotowego to przede wszystkim efekt ujęcia w księgach rachunkowych spółki dominującej skutków uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego w przedmiocie zatwierdzenia układu - wpływ na wynik operacyjny grupy wyniósł 921 mln zł. W I półroczu 2017 roku w analogicznej pozycji grupa ujęła stratę w wysokości 9,7 mln zł, będącą efektem aktualizacji dyskonta zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji wyemitowanych w celu spłaty części zobowiązań układowych" - czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę powyższe, jak również wynik na działalności finansowej, w 1 półroczu 2017 roku grupa odnotowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom większościowym w wysokości 3,8 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wynoszący 828,7 mln zł" - podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 914 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 788,66 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec I półrocza 2017 roku Grupa PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 16%, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów z segmentu budownictwa energetycznego (20,3% r/r)" - napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 9,42 mln zł wobec 963,88 mln zł zysku rok wcześniej.

"Kwota spłaconych zobowiązań od dnia rozpoczęcia wykonywania układu przez PBG wynosi w sumie ponad 96,2 mln zł, w tym spłaty rat układowych i wykup obligacji wyemitowanych w związku z układem to odpowiednio kwoty: 49,8 mln zł i 46,5 mln zł" - czytamy dalej w materiale.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)